“Youth Career Development Program” өдөрлөгт оролцлоо.
  • By iuu_user
  • 2024-02-16
  • No Comments

“Youth Career Development Program” өдөрлөгт оролцлоо.

“Youth Career Development Program” өдөрлөгт оролцлоо.

Хөдөлмөр Нийгмийн Хамгааллын Яам, Нийслэлийн Боловсролын Газар хамтран зохион байгуулсан Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох “Youth Career Development Program”  өдөрлөгт ОУУБИС-ийн Сургалтын алба, Оюутны алба хамтран оролцож ЕБС-ийн ахлах ангийн шилдэг сурагчдын төлөөлөлд мэргэжлийн талаар чиг баримжаа олгох түүнчлэн мэргэжил сонголтоо бодитой хийх талаар танилцуулга хийлээ. Уг өдөрлөгт ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн 1200 гаруй сурагчид оролцлоо.