Бакалаврын хөтөлбөрүүд

Хөтөлбөр Элсэлтийн шалгалт-1 Элсэлтийн шалгалт-2 Индекс
1
Хими эсвэл Математик-410
Ур чадвар-440
091301
2
Нийгэм судлал-480
Математик судлал эсвэл Англи хэл-480
042101
3
Англи хэл эсвэл Орос хэл-480
Нийгэм судлал эсвэл Монгол хэл-480
023101
4
Англи хэл эсвэл Орос хэл-480
Нийгэм судлал эсвэл Монгол хэл-480
023101
5
Англи хэл эсвэл Орос хэл-480
Нийгэм судлал эсвэл Түүх-480
022203
6
Англи хэл эсвэл Орос хэл-480
Монгол хэл эсвэл Нийгэм судлал-480
011435
7
Англи хэл эсвэл Орос хэл-480
Монгол хэл эсвэл Нийгэм судлал-480
011435
8
Монгол хэл-480
Нийгэм судлал эсвэл Түүх-480
031402
9
Нийгэм судлал эсвэл Түүх-480
Математик эсвэл Англи хэл-480
031402
10
Нийгэм судлал эсвэл Математик-480
Монгол хэл эсвэл Англи хэл-480
031301
11
Нийгэм судлал эсвэл Англи хэл-480
Монгол хэл эсвэл Математик-480
092301
12
Математик эсвэл Англи хэл-450
Ур чадвар-480
021106
13
Математик эсвэл Англи хэл-450
Ур чадвар-480
021203
14
Математик эсвэл Англи хэл-450
Ур чадвар-480
021204
15
Математик эсвэл Англи хэл-450
Ур чадвар-480
021202
16
Математик эсвэл Физик-480
Нийгэм судлал эсвэл Англи хэл-450
061302
17
Математик эсвэл Физик-480
Нийгэм судлал эсвэл Англи хэл-450
061303
18
Математик эсвэл Физик-480
Нийгэм судлал эсвэл Англи хэл-450
071401
19
Хими эсвэл Англи хэл-480
Биологи эсвэл Математик-440
081102
20
Газарзүй эсвэл Математик-440
Биологи эсвэл Нийгэм судлал-480
082101
21
Математик-480
Англи хэл-480
041301
22
Математик-480
Англи хэл эсвэл Нийгэм судлал-480
041203
23
Математик-480
Англи хэл эсвэл Нийгэм судлал-480
041201
24
Математик-480
Англи хэл эсвэл Нийгэм судлал-480
041303
25
Математик-480
Англи хэл эсвэл Нийгэм судлал-480
041401
26
Математик-480
Англи хэл эсвэл Нийгэм судлал-480
041101
27
Математик эсвэл Монгол хэл-440
Нийгэм судлал эсвэл Англи хэл-480
101501
28
Математик-480
Англи хэл эсвэл Нийгэм судлал-480
031101
ОУУБИС-ийн 1-р байр А206