Сургалтын алба

ОУУБИС-ийн Сургалтын алба нь сургалтын бодлого, зохицуулалтын хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.

   • Сургалтын нэгдсэн удирдлагаар хангаж, профессор багш нарын ажиллах, оюутныг суралцах, хөгжих ажиллагааг зохион байгуулах
   • Оюутны бүртгэл мэдээлэл, элсэлт, шилжих хөдөлгөөн, төгсөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
   • Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, анги танхим, хичээлийн хуваарь гаргах
   • Профессор багшийн сургалтын цагийн ачаалалд хяналт тавих, тооцох, үнэлэлт дүгнэлт өгөх
   • Сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичгийг хадгалах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, оюутны бичиг баримтыг хадгалах, хамгаалах
   • Сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, тайланг холбогдох яам, төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлж хамтран ажиллах
   • Оюутантай холбоотой тодорхойлолт гаргах, дээд боловсролын зэрэг, диплом олгох, хяналт тавих
   • Суралцагчдын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах заавар, журам боловсруулан хэрэгжилтэд хяналт тавих
 

ОУУБИС-ийн Сургалтын албаны дэргэд дараах бүтэц, нэгж ажилладаг.

   • Салбар хариуцсан мэргэжилтэнгүүд
   • Сургалтын хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 
   • Онлайн сургалт, мэдээллийн технологийн төв

Сургалтын албаны бүрэлдэхүүн

Ph.D Д.Болормаа

Албаны дарга

Г.Тэргэл

Ахлах мэргэжилтэн

С.Долгорсүрэн

Мэргэжилтэн

Я.Цогзолмаа

Мэргэжилтэн

Б.Нямсүрэн

Мэргэжилтэн