Эдийн засгийн тэнхим

Тус тэнхим нь 2010 онд байгуулагдсан. Эдийн засгийн тэнхим нь 5 багш, 80 гаруй оюутантай “Эдийн засаг” хөтөлбөрөөр хөдөлмөрийн зах зээлд мэргэжилтэн бэлтгэж байна.

Эдийн засгийн тэнхим нь БНСУ, ОХУ, АНУ, БНХАУ зэрэг бусад улс орнуудын их, дээд сургуультай хамтын ажиллагааны гэрээтэй ажиллаж байна. 2014 оноос хойш давхардсан тоогоор 34 их, дээд сургуультай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан. БНСУ-ын их дээд сургуулиуд руу оюутан солилцооны хөтөлбөр, оюутны дадлага, уралдаан тэмцээнд оролцох гэх мэт үйл ажиллагааг явуулж байна. Хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч тэнхим нь гадаад, дотоодын сургалт, судалгаа, бизнесийн  байгууллагуудтай  хамтран ажилладаг.

Их, дээд сургуулийн оюутнуудын дунд жил бүр уламжлал болгон дараах үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулж байна. Үүнд:

   • Шинэ оюутан хүлээн авах үйл ажиллагаа
   • Хувь хүний хөгжлийн сургалт
   • Эдийн засгийн мэргэжил сурталчилах өдөрлөг
   • Эдийн засгийн онол, парктикийн олимпиад
   • Эдийн засгийн асуудлаар эрдэм шинжилгээний хурал, мэтгэлцээн

Үүнээс гадна суралцагчидад Оюунлаг оюутан” судалгааны арга зүй эзэмшүүлэх, эрдэм шинжилгээний ажил бичихэд туслах дугуйлан,  “Эдийн засгийн тойрог” мэргэжлийн суурь мэдлэгийг ахиулах дугуйлангуудыг тус тус тогтмол хичээллүүлж байна.

Профессор багш нар

Ph.D, проф А.Хандмаа

Сургалт эрхэлсэн дэд захирал

С.Дэлгэрмаа

Тэнхимийн эрхлэгч

Ph.D Т.Булган

Дэд профессор

Ph.D Ц.Энхцэцэг

Ахлах багш

Ph.D В.Отгонжаргал

Ахлах багш

Тэнхимийн судалгааны чиглэл

   • Макро эдийн засгийн бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, чиглэл
   • Хөдөлмөрийн нөөцийн оновчтой ашиглалт, үр өгөөжийн асуудал
   • Бүтээгдэхүүний зардал, үнийн бодлого
   • Байгууллагын эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломж
   • Эдийн засгийн өсөлт, хөгжлийн асуудлууд

Сургалт явуулж буй хөтөлбөрүүд

Хөтөлбөрийн индекс: 031101
Боловсролын зэрэг: Бакалавр
Нийт багц цаг: 122кр
Магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөр
Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн

Эдийн засгийн онолын мэдлэг, мэргэжлийн мэдээлэл ашиглан судалгаа шинжилгээ хийх, таамаглал дэвшүүлэх, эдийн засгийн арга, аргачлалаар байгууллагын ирээдүйг тодорхойлох, стратегийн баримт бичиг, бизнес төсөл боловсруулах чадвартай, хамт олныг удирдан манлайлагч мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

Ажлын байр
   • Эдийн засагч
   • Санхүүч
   • Төрийн болон бизнесийн байгууллагад бүх шатны менежер 
   • Нягтлан бодогч
   • Их сургуулийн багш
   • Шинжээч
   • Маркетингийн менежер