Магистр, доктор оюутны сургалтын алба

ОУУБИС-ийн “Төгсөлтийн дараах сургууль”-ийн Магистр, доктор оюутны сургалтын алба нь сургалтын бодлого, зохицуулалтын хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.

   • Сургалтын нэгдсэн удирдлагаар хангаж, профессор багш нарын ажиллах, магистрант, докторант оюутнуудыг судалгаа хийх, хөгжих ажиллагааг зохион байгуулах
   • Магистрант, докторант оюутны бүртгэл мэдээлэл, элсэлт, төгсөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
   • Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, анги танхим, хичээлийн хуваарь гаргах
   • Профессор багшийн сургалтын цагийн ачаалалд хяналт тавих, тооцох, үнэлэлт дүгнэлт өгөх
   • Сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичгийг хадгалах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, оюутны бичиг баримтыг хадгалах, хамгаалах
   • Сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, тайланг холбогдох яам, төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлж хамтран ажиллах
   • Суралцагчдын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах заавар, журам боловсруулан хэрэгжилтэд хяналт тавих

Сургалтын албаны бүрэлдэхүүн

Ph.D Х.Сэлэнгэ

Албаны дарга

М.Булгаа

Мэргэжилтэн

П.Отгонжаргал

Мэргэжилтэн