Сургалтын алба

ОУУБИС-ийн Сургалтын алба нь сургалтын бодлого, зохицуулалтын хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.

   • Сургалтын нэгдсэн удирдлагаар хангаж, профессор багш нарын ажиллах, оюутныг суралцах, хөгжих ажиллагааг зохион байгуулах
   • Оюутны бүртгэл мэдээлэл, элсэлт, шилжих хөдөлгөөн, төгсөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
   • Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, анги танхим, хичээлийн хуваарь гаргах
   • Профессор багшийн сургалтын цагийн ачаалалд хяналт тавих, тооцох, үнэлэлт дүгнэлт өгөх
   • Сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичгийг хадгалах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, оюутны бичиг баримтыг хадгалах, хамгаалах
   • Сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, тайланг холбогдох яам, төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлж хамтран ажиллах
   • Оюутантай холбоотой тодорхойлолт гаргах, дээд боловсролын зэрэг, диплом олгох, хяналт тавих
   • Суралцагчдын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах заавар, журам боловсруулан хэрэгжилтэд хяналт тавих
 

ОУУБИС-ийн Сургалтын албаны дэргэд дараах бүтэц, нэгж ажилладаг.

   • Салбар хариуцсан мэргэжилтэнгүүд
   • Сургалтын хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 
   • Онлайн сургалт, мэдээллийн технологийн төв

Сургалтын албаны бүрэлдэхүүн

Ph.D Д.Болормаа

Албаны дарга

Г.Тэргэл

Ахлах мэргэжилтэн

С.Долгорсүрэн

Мэргэжилтэн

Я.Цогзолмаа

Мэргэжилтэн

Б.Нямсүрэн

Мэргэжилтэн

Онлайн сургалт, Мэдээллийн технологийн төв

Ш.Доржготов

Төвийн дарга

Магистр, доктор оюутны сургалтын алба

ОУУБИС-ийн “Төгсөлтийн дараах сургууль”-ийн Магистр, доктор оюутны сургалтын алба нь сургалтын бодлого, зохицуулалтын хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.

   • Сургалтын нэгдсэн удирдлагаар хангаж, профессор багш нарын ажиллах, магистрант, докторант оюутнуудыг судалгаа хийх, хөгжих ажиллагааг зохион байгуулах
   • Магистрант, докторант оюутны бүртгэл мэдээлэл, элсэлт, төгсөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
   • Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, анги танхим, хичээлийн хуваарь гаргах
   • Профессор багшийн сургалтын цагийн ачаалалд хяналт тавих, тооцох, үнэлэлт дүгнэлт өгөх
   • Сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичгийг хадгалах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, оюутны бичиг баримтыг хадгалах, хамгаалах
   • Сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, тайланг холбогдох яам, төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлж хамтран ажиллах
   • Суралцагчдын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах заавар, журам боловсруулан хэрэгжилтэд хяналт тавих

Сургалтын албаны бүрэлдэхүүн

Ph.D Х.Сэлэнгэ

Албаны дарга

М.Булгаа

Мэргэжилтэн

П.Отгонжаргал

Мэргэжилтэн

Оюутны алба

ОУУБИС-ийн оюутны алба нь анх сургууль байгуулагдах үеэс үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Оюутныг элсэн орсоноос эхлээд төгсөх хүртэлх оюутнуудтай холбоотой сургалтын тэтгэлэг олгох, оюутан солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, спорт, урлагийн арга хэмжээ зохион байгуулах, эрүүл мэндийн үзлэг, оношлогоо, даатгалд хамруулах, хувь хүний хөгжлийн сургалт семинар зохион байгуулах, сарын аян, өдөрлөг зохион байгуулах, цагийн ажил, ажлын байранд зуучлах, оюутанд зөвлөгөө өгөх, нийгмийн  үйлчилгээнд хамруулах зэрэг үйл ажиллагааг тогтмол явуулдаг. Оюутны албаны дэргэд дараах бүтэц ажилладаг.

   • Сургалтын тэтгэлэгийн зөвлөл
   • Оюутны зөвлөл
   • Оюутанд зөвлөлгөө өгөх төв
   • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв
   • Төгсөгчдийн холбоо

Албаны бүрэлдэхүүн

Kim Jae Sun

Албаны дарга

Э.Халиун

Мэргэжилтэн

Б.Алтангэрэл

Мэргэжилтэн

Сургуулийн эмч

Л.Азжаргал

Эмч

Захиргаа, хүний нөөцийн алба

ОУУБИС-ийн Захиргааны алба нь сургалт, судалгааны таатай орчинг бүрдүүлэх, хөрөнгө санхүүгийн нөөцийг зөв хуваарилах, сургалтын материаллаг баазыг бэхжүүлэх, сургалт, судалгааны хэрэглэгдэхүүнээр хангах, нөөцийг бүрдүүлэх үндсэн үүрэгтэй ажилладаг.

Захиргаа, хүний нөөцийн албаны дэргэд дараах бүтэц ажилладаг.

   • Санхүүгийн хэлтэс
   • Хангамж, үйлчилгээний хэлтэс
   • Мэдээллийн технологийн төв

Албаны бүрэлдэхүүн

An Chong Bok

Албаны дарга

Б.Агиймаа

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Э.Халиунаа

Мэргэжилтэн

О.Чоёндэмбэрэл

Жолооч

Санхүүгийн хэлтэс

Э.Чулуунцэцэг

Хэлтсийн дарга

Б.Оюунболор

Ня-бо

Т.Цэнд

Ня-бо

Мэдээлэл технологийн төв

Э.Золбоо

Төвийн дарга

З.Амармэнд

Инженер

Хангамж, үйлчилгээний хэлтэс

Г.Амаржаргал

Хэлтсийн дарга

Э.Хуяг

Мэргэжилтэн

Гадаад харилцааны алба

ОУУБИС-ийн “Гадаад харилцааны алба” нь бусад улс орнуудын их дээд сургууль, судалгаа шинжилгээний байгууллагуудтай дараах чиглэлээр харилцаа холбоо тогтоож сургалт, судалгааны ажилд дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэгтэй ажилладаг.

   • Гадаадын их, дээд сургуультай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
   • Оюутан солилцоо, хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх судалгаа
   • Профессор багш нарыг гадаадад богино болон дунд хугацааны сургалтанд хамруулах
   • Зочин профессор урьж ажиллуулах
   • Ном сурах бичиг, сургалтын тоног төхөөрөмж туслалцаа дэмжлэг хүсэх 

Албаны бүрэлдэхүүн

Ph.D Yoon Jun Ho

Албаны дарга 

С.Байгалмаа

Мэргэжилтэн

Б.Булган

Мэргэжилтэн

Төлөвлөлт, дотоод хяналтын алба

ОУУБИС-ийн стратеги, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх богино болон дунд хугацааны төлөвлөлт хийх, дотоод хяналт хийх үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Албаны доор хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтын хэлтэс, хэвлэл мэдээлэл, зар сурталчилгааны төвүүд ажилладаг.

Албаны бүрэлдэхүүн

Kim Kyung Cheol

Албаны дарга

Ц.Нарангэрэл

Мэргэжилтэн

Б.Мөнх-Эрдэнэ

Дизайнер