ОУУБИС-ийн дүрэм, журам

Дээд боловсролын тухай хууль
ОУУБИС-ийн дүрэм
ОУУБИС-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам
Сургалтын журам
Багш, ажилтны ёс зүйн дүрэм
ОУУБИС-д профессор багш ажиллуулах, үнэлэх журам
Цахим шуудангийн үйлчилгээний журам
ОУУБИС-ийн санхүүжилттэй судалгааны төсөл хэрэгжүүлэх журам
ОУУБИС-ийн бакалаврын сургалтанд оюутан элсүүлэх журам
ОУУБИС-ийн гадаад оюутан элсүүлэн суралцуулах журам
Хөтөлбөрийн дотоод чанарын баталгаажуулалтын журам
Дотоод чанарын баталгаажуулалтын журам
Дотоод хяналт, шинжилгээ үнэлгээний нийтлэг журам
ОУУБИС-ийн судалгааны ёс зүйн дүрэм
Судалгааны баг ажиллуулах журам
ОУУБИС-ийн оюутнуудын баримтлах ёс зүйн дүрэм
ОУУБИС-ийн бакалаврын зэргээр суралцаж буй оюутанд олгох тэтгэлэгийн журам
ОУУБИС-ийн оюутны хөгжлийн бодлого
ОУУБИС-ийн оюутан солилцооны журам
ОУУБИС-ийн 2+2 хөтөлбөрөөр оюутан суралцуулах журам
ОУУБИС-ийн оюутны секц, дугуйлангийн журам
Номын сангийн журам