БМИҮЗ-ийн хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг ажиллаж байна.
  • By iuu_user
  • 2023-12-20
  • No Comments

БМИҮЗ-ийн хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг ажиллаж байна.

БМИҮЗ-ийн хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг ажиллаж байна.

ОУУБИС  БМИҮЗ-д 4 дэх удаагаа байгууллагын магадлан итгэмжлэл хийлгэх хүсэлт гаргасны дагуу БМИҮЗ-ийн Ажлын албаны захирлын  2023 оны 12 сарын 13-ны өдрийн А257 тоот тушаалаар хөндлөнгийн үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах шинжээчийн баг дараах бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Шинжээчийн багийн ахлагч Ph.D, проф Д.Ганбаатар /Удирдлагын Академийн профессор/       

Шинжээчийн багийн гишүүд

Sc.D, проф Ж.Цэзэн /Соёл Урлагийн Их Сургуулийн профессор/        

Ph.D  Н.Энхзаяа /Отгонтэнгэр Их Сургуулийн ректор/

Ph.D, проф  З.Ядмаа /Хөдөө Аж Ахуйн их сургуулийн профессор/

Ph.D С.Энх-Амгалан /Шинжлэх Ухааны Академийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан/

Ph.D Б.Оюунцэцэг /БМИҮЗ-ийн ажлын албаны мэргэжилтэн/