Маркетингийн менежер

Оюутан 122 багц цагийн хичээл дээр нэмж өөрийн болон бусад мэргэжлийн хичээлүүдээс сонгон суралцахыг зөвшөөрнө. Болзол хангасан оюутан бусад мэргэжлийн хавсарга хөтөлбөрийг сонгон суралцаж болно. Танилцах дадлагыг 60 кредит цуглуулсан оюутан хичээлтэй зэрэг биш ажлын 10 хоногийн хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ.

Мэргэшүүлэх дадлагыг 90 кредит цуглуулсан оюутан хичээлтэй зэрэг биш ажлын 22 хоногийн хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. Солонгос хэл IV -хичээл нь солонгос хэлний түвшин тогтоох ТОПИК шалгалтын 1 -р шатлалд бэлтгэхэд, Солонгос хэл V - хичээл нь уг шалгалтын 2 -р шатлалд бэлтгэхэд чиглэсэн агуулгатай байна. 7. Англи хэл IV - хичээл нь харилцан ярианы дунд шатны чадварыг, Англи хэл V - хичээл нь дунд шатны бичих чадварыг эзэмшүүлэх агуулгатай байна.

СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хөтөлбөр: Маркетинг Суралцах хугацаа: 4 жил
Хөтөлбөрийн индекс: 041401 Нийт багц цаг:122
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Элсэгчийн боловсрол: Бүрэн дунд
ХИЧЭЭЛИЙН КОД ХИЧЭЭЛИЙН НЭР КРЕДИТ ӨМНӨХ ХОЛБОО ЗААХ УЛИРАЛ
I. ЕРӨНХИЙ СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД: 36    
1. Байгалийн ухаан /Заавал судлах хичээл/ 6    
1 FC101 Байгалийн ухааны үндэс 3   намар
2 FC102 Экологи байгаль хамгаалал 3   хавар
2. Хүмүүнлэгийн ухаан /Заавал судлах хичээл:/ 6    
1 FC103 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3   хавар
2 FC104 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3   намар
3. Нийгмийн ухаан /Заавал судлах хичээл:/ 6    
1 FC105 Дэлхийн улс орнуудын соёл 2   хавар
2 FC106 Манлайлал ба хошуучлал 2   намар
3 FC107 Гэр бүлийн боловсрол 2   намар
4. Иргэний боловсрол /Заавал судлах хичээл:/ 3    
1 FC108 Монголын түүх соёл, ёс заншил 3   намар
5. Судалгаа, шинжилгээний арга зүй /Заавал судлах хичээл:/ 3    
1 FC109 Судалгааны арга 1   хавар
2 FC110 Мэдээллийн технологийн үндэс 2   намар
6. Яриа, бичгийн ур чадвар /Заавал судлах хичээл:/ 3    
1 FC111 Монгол хэл, бичиг, найруулга зүй 3   хавар
7. Англи хэл, бусад хэлний заавал судлах хичээл: 6    
1 FC112 Солонгос хэл I Тооцов - намар
2 FC113 Солонгос хэл II 2 FC112 хавар
3 FC114 Англи хэл I 2 - намар
4 FC115 Англи хэл II 2 FC114 хавар
5 FC116 Англи хэл III Тооцов FC115 намар
  Сонгон судлах хичээл:      
1 FC125 Солонгос хэл III 2 FC113 намар
2 FC126 Солонгос хэл IV 2 FC125 хавар
3 FC127 Солонгос хэл V 2 FC126 намар
4 FC130 Англи хэл IV 2 FC116 хавар
5 FC131 Англи хэл V 2 FC130 намар
8. Биеийн тамир, эрүүл ахуйн заавал судлах хичээл: 3    
1 FC117 Биеийн тамир, эрүүл ахуй I 1 - намар
2 FC118 Биеийн тамир, эрүүл ахуй II 1 FC117 хавар
3 FC119 Гамшгаас хамгаалах менежмент 1 - хавар
2. МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД: 31  
 
А. Заавал суралцах хичээлүүд: 26  
1 BA200 Менежментийн үндэс 3 EC200 намар
2 BA201 Маркетингийн үндэс 3 EC200 намар
3 BA202 Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс 3 EC200 намар
4 BA203 Санхүүгийн үндэс 2 EC200 хавар
5 BA204 Санхүүгийн бүртгэл 3 BA202 хавар
6 EC200 Микро эдийн засаг I 3 - намар
7 EC201 Макро эдийн засаг I 3 EC200 хавар
8 EC203 Статистикийн онол 3 MT201 хавар
9 MT201 Математик I 3 - намар
B. Сонгон суралцах хичээлүүд: 5    
1 BA205 Бизнесийн харилцааны ёс зүй 2 FC103 намар
2 BA206 Байгууллагын зан төлөв 2 BA200 хавар
3 BA207 Удирдлагын сэтгэл зүй 3 BA200 намар
4 BA208 Хувь хүний санхүү 2 EC200 намар
5 EC202 Эдийн засгийн сэтгэлгээний түүх 2 EC201 хавар
6 EC205 Хэрэглээний статистик 2 EC203 хавар
7 MT206 Магадлалын онол, математик статистик 3 MT201 хавар
3. МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД: 55    
А. Заавал суралцах хичээлүүд: 45    
1 BA300 Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны менежмент 3 BA200 намар
2 BA301 Бизнес төлөвлөлт 3 BA200 хавар
3 BA302 Хүний нөөцийн менежмент 3 BA200 хавар
4 BA303 Бизнесийн үйл ажиллагааа 2 BA200 хавар
5 BA316 Маркетингийн менежмент 3 BA201 намар
6 BA317 Хэрэглэгчийн зан төлөв 3 BA201 намар
7 BA318 Маркетингийн судалгаа 3 BA201 хавар
8 BA319 Борлуулалтын менежмент 3 BA201 хавар
9 BA320 Маркетингийн мэдээллийн систем 2 BA201 хавар
10 BA321 Үйлчилгээний маркетинг 3 BA201 намар
11 BA322 Маркетингийн урамшуулал, сурталчилгаа 2 BA201 намар
12 ВА323 Байгууллагын маркетинг 3 BA201 хавар
13 BA324 Маркетингийн стратеги 2 BA201 намар
14 BA325 Олон улсын маркетинг 3 BA201 намар
15 ВА326 Брэнд менежмент 3 BA316 хавар
16 EN307 Бизнесийн англи хэл 2 FC116 намар
17 EМ308 Маркетингийн англи хэл 2 EN307 хавар
В. Сонгон суралцах хичээлүүд: 6    
1 BA315 Олон улсын худалдаа, санхүү 3 EC201 намар
2 BA327 Бараа судлал 3 BA201 хавар
3 BA328 Жижиглэн худалдааны менежмент 2 BA201 намар
4 BA329 Электрон бизнес 3 BA201 хавар
5 BA361 Төслийн менежмент 3 BA301 хавар
6 EC309 Эконометрик 3 EC203 намар
4. Дадлага: 4    
1 BA380 Танилцах дадлага 1   хавар
2 BA381 Мэргэшүүлэх дадлага 3 BA380 намар
5. Төгсөлтийн шалгалт, диплом хамгаалалт:      
1 BA401 Төгсөлтийн шалгалт, дипломын ажил      
1 ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД: 36    
2 МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД: 31    
3 МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД: 51    
4 ДАДЛАГА   4    
БҮГД КРЕДИТ: 122    
           
ХИЧЭЭЛИЙН КОД ХИЧЭЭЛИЙН НЭР КРЕДИТ ӨМНӨХ ХОЛБОО ЗААХ УЛИРАЛ
  IV. ХАВСАРГА ХӨТӨЛБӨР      
А. Заавал суралцах хичээлүүд: 26    
1 MT201 Математик I 3 - намар
2 EC200 Микро эдийн засаг I 3 -