Courses Images

Маркетингийн менежер

“Маркетинг” хөтөлбөрийн зорилго:

Олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадвар бүхий онолын мэдлэг, судалгааны арга барил эзэмшсэн, хувь хүний хувьд төлөвшсөн маркетингийн мэргэжилтэн бэлтгэх явдал юм.

Зорилт 1. Хөтөлбөрийн ерөнхий суурь хэсгийн агуулгаар суралцагчид дээд боловсрол олгоход зайлшгүй шаардлагатай шинжлэх ухааны үндсийг эзэмшүүлэх.

Зорилт 2. Хөтөлбөрийн мэргэжлийн суурь хэсгийн агуулгаар суралцагчид эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, маркетингийн мэргэжил эзэмшихэд зайлшгүй шаардлагатай онол арга зүйн мэдлэг, чадвар хандлага эзэмшүүлэх.

Зорилт 3. Хөтөлбөрийн мэргэжлийн хэсгийн агуулгаар суралцагчид зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн маркетинг мэргэжлийн хичээлийн мэдлэг, чадвар, хандлага эзэмшүүлнэ.

 

 

Маркетинг 2018 оны төлөвлөгөө

Маркетинг 2016 оны төлөвлөгөө

Маркетинг 2014 оны төлөвлөгөө