Үйлдвэрлэлийн дизайн

Солонгос хэл IV-хичээл нь солонгос хэлний түвшин тогтоох ТОПИК шалгалтын 1-р шатлалд бэлтгэхэд, Солонгос хэл V-хичээл нь уг шалгалтын 2-р шатлалд бэлтгэхэд чиглэсэн агуулгатай байна.  Англи хэл IV-хичээл нь харилцан ярианы дунд шатны чадварыг, Англи хэл V-хичээл нь дунд шатны бичих чадварыг эзэмшүүлэх агуулгатай байна.

Оюутан өөрийн суралцаж буй чиглэлийн 123 багц цагийн хичээл дээр нэмж бусад мэргэжлийн хичээлүүдээс сонгон суралцахыг зөвшөөрнө. Байгалийн судалбар дадлагыг хичээлтэй зэрэг биш 14, хоногийн хугацаатай, мэргэжлийн суурь ба мэргэжлийн хичээлээс 30 хүртэлх багц цаг судалсан тохиолдолд гүйцэтгэнэ.

Мэргэжлийн /үйлдвэрлэлийн/ дадлагыг хичээлтэй зэрэг биш, 30 хоногийн хугацаатай, мэргэжлийн суурь ба мэргэжлийн хичээлээс 60 хүртэлх багц цаг судалсан тохиолдолд бие дааж гүйцэтгэнэ.

СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хөтөлбөр: Үйлдвэрлэлийн дизайн Суралцах хугацаа: 4 жил
Хөтөлбөрийн индекс: 021203 Нийт багц цаг: 123
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд
ХИЧЭЭЛИЙН КОД ХИЧЭЭЛИЙН НЭР КРЕДИТ ӨМНӨХ ХОЛБОО ЗААХ УЛИРАЛ
Ⅰ. ЕРӨНХИЙ СУУРЬ: 36    
1. Байгалийн ухаан /заавал судлах/ 6    
1 FC101 Байгалийн ухааны үндэс 3   намар
2 FC102 Экологи байгаль хамгаалал 3   хавар
2. Хүмүүнлэгийн ухаан /заавал судлах/ 6    
1 FC103 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3   хавар
2 FC104 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3   намар
3. Нийгмийн ухаан /заавал судлах/ 6    
1 FC105 Дэлхийн улс орнуудын соёл 2   хавар
2 FC106 Манлайлал ба хошуучлал 2   намар
3 FC107 Гэр бүлийн боловсрол 2   намар
4. Иргэний боловсрол /заавал судлах/ 3    
1 FC108 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3   намар
5. Судалгаа, шинжилгээний арга зүй /заавал судлах/ 3    
1 FC109 Судалгааны арга 1   хавар
2 FC110 Мэдээллийн технологийн үндэс 2   намар
6. Яриа, бичгийн ур чадвар /заавал судлах/ 3    
1 FC111 Монгол хэл, бичиг, найруулга зүй 3   хавар
7. Англи хэл, бусад хэл /заавал судлах/ 6    
1 FC112 Солонгос хэл I Тооцов   намар
2 FC113 Солонгос хэл II 2 FC112 хавар
3 FC114 Англи хэл I 2   намар
4 FC115 Англи хэл II 2 FC114 хавар
5 FC116 Англи хэл III Тооцов FC115 намар
  Сонгон судлах:      
1 FC125 Солонгос хэл III 2 FC113 намар
2 FC126 Солонгос хэл IV 2 FC125 хавар
3 FC127 Солонгос хэл V 2 FC126 намар
4 FC130 Англи хэл IV 2 FC116 хавар
5 FC131 Англи хэл V 2 FC130 намар
8. Биеийн тамир, эрүүл ахуй /заавал судлах/ 3    
1 FC117 Биеийн тамир, эрүүл ахуй I 1   намар
2 FC118 Биеийн тамир, эрүүл ахуй II 1 FC117 хавар
3 FC119 Гамшгаас хамгаалах менежмент 1   хавар
Ⅱ. МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ: 32    
  1. Заавал судлах: 28    
1 ED200 Дүрслэх геометр 3   намар
2 ED201 Техникийн зураг зүй 2 ED200 хавар
3 ED202 Техникийн гоо зүй 3   намар
4 ED203 Электроник 3   хавар
10 ED204 Материал технологи 2   намар
5 DF201 Хар зураг I 2   намар
6 DF202 Уран зураг I 2   намар
7 DF204 Хар зураг II 2 DF201 хавар
8 DF205 Уран зураг II 2 DF202 хавар
9 DF207 Хар зураг III 2 DF204 намар
10 DF208 Уран зураг III 2 DF205 намар
11 DF213 Дизайны түүх, онол 3   хавар
  2. Сонгон судлах: 4    
1 DF210 Хар зураг IV 2 DF207 хавар
2 DF211 Уран зураг IV 2 DF208 хавар
3 DF305 Урлагийн гоо зүй 2   намар
4 DF320 Эсгий урлалын дизайн I 2   дурын
5 ED205 Эзлэхүүнт дизайн /цаасан шуумал/ 2   хавар
6 ED206 Инженерийн хөдөлмөр хамгаалал 2   хавар
Ⅲ. МЭРГЭЖЛИЙН: 52    
  1. Заавал судлах: 48    
1 DE300 Мэргэжлийн англи хэл 2 FC116 хавар
2 DF311 Хүний хүчин зүйл ба эргономик 2   намар
3 DF312 Үйлдвэрлэл дизайны материал судлал 3   хавар
3 ID300 Хийцийн туршилт тооцоо I 2   хавар
4 ID303 3D дизайн 2 FC110 намар
5 ID308 CAD/CAM 3 ID303 намар
6 ID315 Төслийн судалгааны арга зүй 2 FC109 хавар
7 ED300 Инженерийн зураг төсөл 3 DF204 намар
8 ED302 Патент судлал, стандартчлал 2   намар
9 ED303 Материалын эсэргүүцэл 3   намар
11 ED306 Үйлдвэрлэлийн 3D дизайн I 2 ID303 намар
12 ED307 Үйлдвэрлэлийн 3D дизайн II 3 ED306 хавар
13 ED308 Үйлдвэрлэл дизайны үндэс 2   хавар
14 ED309 Үйлдвэрлэлийн менжемент 2   намар
15 ED310 Хуванцар, полимер эдлэхүүний технологи 2   хавар
16 ED311 Зохион бүтээх төсөл I 3   намар
17 ED312 Зохион бүтээх төсөл II 3 ED311 хавар
18 ED315 Жижиг эдлэхүүний төсөл I 3   хавар
19 ED316 Жижиг эдлэхүүний төсөл II 2 ED315 намар
20 ED317 Жижиг эдлэхүүний төсөл III 2 ED316 хавар
  2. Сонгон судлах: 4    
1 DF314 Керамик эдлэлийн дизайн 3   хавар
2 ID312 Хийцийн туршилт тооцоо II 3 ID300 хавар
3 ID313 Тавилгын дизайн 2   намар
4 ED313 Ангийн ажил 1   хавар
5 ED320 Инноваци 3   намар
6 ED321 Мод, металл эдлэхүүний төсөл 3   намар
  3. Дадлага: 3    
1 DF206 Байгалийн судалбарын дадлага 1 DF204 намар
2 ED314 Ажиглах дадлага 1 ID303 хавар
3 ED322 Үйлдвэрлэлийн дадлага 1 ED307 намар
  4. Төгсөлтийн шалгалт, дипломын ажил        
1 ED401 Төгсөлтийн шалгалт, дипломын ажил     дурын
           
  I. ЕРӨНХИЙ СУУРЬ ХИЧЭЭЛ: 36    
  II. МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛ: 32    
  III. МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛ: 52    
  IV. ДАДЛАГА: 3    
  БҮГД КРЕДИТ:   123