Судлаачид

ОУУБИС-ийн эрдэмтэд

ОУУБИС-ийн нийт профессор багш нарын 40 гаруй хувь, Монгол багш нарын 50 хувь нь докторын зэрэгтэй.