Доктор

В.Отгонжаргал

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Статистикийн онол
 • Математик загварчлал
 • Хэрэглээний статистик
 • Хөгжлийн эдийн засаг
 • Эдийн засгийн мэдээллийн систем

БОЛОВСРОЛ

 • Бизнесийн удирдлагын магистр, ХУИС
 • Хэрэглээний математикч, МКС, МУИС

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 2014-одоо ОУУБИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимд багш
 • 2013-2014 МҮИС-д математикийн багш
 • 2012-2013 ХААИС-ийн БУС-д математикийн багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ 

 • 2016 Хүний нөөцийн институц, ОУУБИС
 • 2015 Багшлах эрхийн сургалт, НТБС, МУБИС

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ 

 • Монгол улсын нийт гадаад өрийн асуудал
 • Татварын орлого, түүний нөлөөл хүчин зүйл
 • Монгол улсын салбар хоорондын балансын тэнцэл

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД

 • С.Будням, Ц.Батсүх, В.Отгонжаргал. Орчин үеийн Монголын эдийн засгийн бүтцийн математик шинжилгээ: УБ., 2021
 • С.Будням, Ц.Батсүх, В.Отгонжаргал. Цар тахал ба хямралын үеийн Монголын эдийн засгийн сэргэлт, тогтвортой хөгжилд шилжих асуудлууд: УБ., 2021
 • С.Будням, Ц.Батсүх, В.Отгонжаргал. Коронавирусын тархалт ба Монголын болон дэлхийн эдийн засаг дахь нөлөөлөл: УБ., 2020
 • С.Будням, Ц.Батсүх, В.Отгонжаргал. Эдийн засгийн системийн салбаруудын бүтээгдэхүүний хүчин зүйлсийн динамикийн судалгаанд салбар хоорондын балансын аргын хэрэглээ, National University of Mongolia–Business School “Journal of business & innovation”. УБ., 2021
 • С.Будням, Ц.Батсүх, В.Отгонжаргал. Макро эдийн засгийн салбар хоорондын динамик загварын цогцолбор боловсруулах арга зүй, National University of Mongolia-Business School “Journal of business & innovation”. УБ., 2020. Тал 86-99
 • В.Отгонжаргал. Монгол улсын нийт өрийн асуудал, МУЭИС “Докторант, магистрантуудын бүтээлийн эмхтгэл”. УБ., 2019. Тал 182-190
 • В.Отгонжаргал. Электронная подпись на основе алгоритма RSA, ШУТИС “Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл” УБ., 2018. Тал 48-49

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР

 • 2019-2020 “Эдийн засгийн системийн салбар хоорондын холбоосын математик шинжилгээ ба хэтийн төлөвийн тооцооны хувилбарууд” багийн ахлагч С.Будням, ҮХБГазар