Ph.D. Профессор

Oh Ka Sil

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Сувилахуйн судалгааны арга зүй
 • Хүүхдийн сувилахуй
 • Сувилахуйн удиртгал

БОЛОВСРОЛ:

 • 1963 – 1967  БНСУ-Ионсей Их Сургууль Хүүхдийн сувилахуй (бакалавр)
 • 1972 – 1974  АНУ- Востоны Их Сургууль Хүүхдийн сувилахуй (магистрт)
 • 1981 – 1984  АНУ- Tехасын Эмэгтэйчүүдийн Их Сургууль Хүүхдийн сувилахуй (доктор)

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 1974 – 2008 Ионсей Их Сургуулийн Сувилахуйн сургуулийн туслах багш, дэд профессор, профессор        
 • 1986 – 1987 Солонгосын сувилахуйн нийгэмлэгийн эх, хүүхдийн сувилахуйн зөвлөлийн дарга
 • 1987 – 2008 Хүний хөгжлийн нийгэмлэгийн тэргүүн
 • 1996 – 1997 АНУ-ийн Нью Иоркийн Рочестэр сургуульд зочин профессор
 • 1998 – 2000 Sigma Theta Tau Int.  Lambda Alpha-At-Large Chapter захирал
 • 2000 – 2006 Шаталсан бакалаврын хөтөлбөрийн эрхлэгч, нийгэмлэгийн тэргүүн
 • 1997 – 2008 Ионсей эрүүл мэндийн байгууллагын хүүхэд асрах төв, севиранси хүүхдийн цэцэрлэгийн захирал
 • 2001 – 2008 Nursing Scholarship сэтгүүлийн хянан тохиолдуулах зөвлөлийн гишүүн
 • 1999 – 2006 Health and Nursing Science сэтгүүлийн хянан тохиолдуулах зөвлөлийн гишүүн
 • 2004 – 2006 БНСУ-ын сувилахуйн шинжлэх ухааны нийгэмлэгийн дарга
 • 2004 – 2006 БНСУ-ын сувилахуйн үнэлгээний төвийн захирал
 • 2005 – 2007 БНСУ-ын шинжлэх ухаан технологийн нэгдсэн төвийн дарга   
 • 2005 – 2008  БНСУ-ын шинжлэх ухаан технологийн нэгдсэн төвийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөл  
 • 2008 оноос одоог хүртэл -ОУУБИС-ийн Сувилахуйн сургуулийн багш, захирал

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ: Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн сувилахуй, судалгааны арга зүй

Голлох бүтээлүүд:

 • АНУ- 1984 онд хэвлэгдсэн Доктор (Ph.D)-ын бүтээл
 • АНУ-1997 онд хэвлэгдсэн  Магистрын бүтээл
 • Монгол, Солонгос – 1990-2013 онд  хэвлэгдсэн Гарын авлага-12 ш
 • Монгол, Солонгос, АНУ – 1985 – 2013 онд  хэвлэгдсэн  ЭШ-ний өгүүлэл-65ш
 • Concept development in Nursing -2020 он