Ахлах багш

А.Мөнх-Эрдэнэ

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Аялал жуулчлалын үндэс
 • Аялал жуулчлалын маркетинг
 • Тогтвортой аялал жуулчлалын менежмент

БОЛОВСРОЛ

 • Магистр, Аялал жуулчлалын менежмент, МУИС
 • Бакалавр, Аялал жуулчлалын менежмент, ХУИС

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 2019 оноос  ОУУБИС-ийн Аялал жуулчлалын менежментийн тэнхимийн ахлах багш
 • 2010-2019    ОУУБИС-ийн Бизнес удирдлагын тэнхимд багш, ахлах багш
 • 2008-2010   “Таван богд” группд менежер
 • 2006-2008   “Монос” группд менежер

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ 

 • Аялал жуулчлалын үйлчилгээний чанар

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД

 • “Аялал жуулчлалын үйлчилгээний чанарын онолын асуудлууд, судлагдсан байдлын тойм” ШУТИС “Инноваци ба хөгжил сэтгүүл”. 2021 №01
 • “Аялал жуулчлалын байгууллагын хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын өнөөгийн байдалд хийсэн тандалт судалгаа” СЭЗДС-ийн “Монголын эдийн засгийн хөгжлийн шинэ алхам” ЭШ-ний сэтгүүл. УБ 2016,  хуудас 227-235
 • “Хангайн бүсэд эмчилгээний аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нь” ХУҮС-ийн докторант, магистрантуудын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ 2015 он.
 • “Эмчилгээний аялал жуулчлалын өнөөгийн байдалд хийсэн судалгаа, хөгжүүлэх боломж” ХУИС-ийн докторант, магистрантуудын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ 2013 он
 • “Ангийн аялал жуулчлалыг Монголд улсад зохистой хөгжүүлэх нь” ХУИС-ийн докторант, магистрантуудын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ 2012 он

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД

 • Нээлттэй Нийгэм Форум “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн үйл ажиллагаанд залуучуудын оролцоо” мониторингийн төсөл. 2015 он
 • Монгол улсын эрчим хүчний яамны “Эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийн судалгаа”-ны төсөл. 2013 он