Тэнхимийн эрхлэгч

Б.Мөнгөнтуул

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Аялал жуулчлалын менежмент
 • Аялал жуулчлалын эдийн засаг
 • Олон улсын аялал жуулчлал

БОЛОВСРОЛ

 • 2004-2005 Шинжлэх ухааны магистр, МУБИС
 • 1999-2003 Бизнесийн удирдлагын бакалавр, ХҮДС
 • 1998-2001 Англи хэлний орчуулагч, МУИС

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 2019 оноос ОУУБИС-ийн Аялал жуулчлалын менежментийн тэнхимийн эрхлэгч
 • 2007-2019   ОУУБИС-ийн Бизнес удирдлагын тэнхимд багш, ахлах багш
 • 2001-2006   Ти энд Ти Тур ХХК-д менежер

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ 

 • Аялал жуулчлалын эдийн засаг
 • Аялал жуулчлалын үйлчилгээний чанар

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД

 • “Аялал жуулчлалын шүүрэл, онол арга зүйн асуудалд” ШУТИС “Инноваци ба хөгжил сэтгүүл”. 2021 №01
 • “Аялал жуулчлалын үйлчилгээний чанарыг үнэлэх арга загваруудын харьцуулсан судалгаа” Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургуулийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. Vol.6, 1 2021 он
 • “Аялал жуулчлалын үйлчилгээний чанарыг үнэлэх онол, арга зүйн асуудалд” ШУТИС Инноваци ба хөгжил сэтгүүл. 2020 №01
 • “Монгол Улсад аялах жуулчдын тоог ARIMA загвар ашиглан тодорхойлж, эрэлтийг таамаглах нь” Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургуулийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. Vol.4, 1 2018 он
 • “Монголын аялал жуулчлалын үйлчилгээний чанарт нөлөөлж буй хүчин зүйлийн шинжилгээ” СЭЗИС-ийн 10 дахь удаагийн эрдэм шинжилгээний өргөтгөсөн хурал. 2017 он.
 • “Аялал жуулчлалын үйлчилгээний чанарыг SERVQUAL загвар ашиглан үнэлэх нь” Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургуулийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. Vol.2, 1 2016 он
 • “Зүүн Хойд Азийн аялал жуулчлалын хөгжлийн төлөв байдал ба Монгол Улс” One Belt One Road Initiative and Northeast Asian Cooperation. The 9th annual conference of the Northeast Asia Professors Association (NAPA) August 16-19, 2016
 • “Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний чанарыг IPA загвар ашиглан үнэлэх нь” “Монголын эдийн засгийн хөгжлийн шинэ алхам” СЭЗДС-ийн эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. 2016 он
 • “Монголын аялал жуулчлалын стратеги төлөвлөлтийн асуудалд” “Нийгэм эдийн засгийн тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам”  Германы хамтын ажиллагаа, GIZ, Отгонтэнгэр их сургууль. Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийн эмхэтгэл. 2015 он.
 • “Аялал жуулчлалын салбарын стратеги төлөвлөлтөнд шатлан судлах аргыг хэрэглэх нь” ХААИС-Эдийн засаг бизнесийн сургууль “Эрдмийн бичиг” 2014-2015 (5)
 • “Монголын аялал жуулчлалын салбарын үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн шинжилгээ” Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургуулийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. Vol.2, 2015 он
 • “Аялал жуулчлалын салбарын стратеги төлөвлөлтөнд шатлан судлах аргыг хэрэглэх нь” “Монголын эдийн засаг, Өчигдөр, өнөөдөр, маргааш” СЭЗДС-ийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны сэтгүүл. №12. 2015 он
 •  “Олон улсын аялал жуулчлалын салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага”. ”Аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжил” сэтгүүл  18/82 2009 он

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД

 • Нээлттэй Нийгэм Форум “Төсвийн зарцуулалтыг иргэдэд мэдээлэх замаар төсөвт иргэдийн хяналтыг нэмэгдүүлэх нь” мониторингийн төсөл II. 2020.01.03-2021.01.03
 • Нээлттэй Нийгэм Форум “Монгол Улсын 2018 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан”-аар иргэдэд зориулсан мэдээллийн хуудас боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ. 2019 оны 12-р сар.
 • Нээлттэй Нийгэм Форум, ЗАС ТББ. “Төсвийн зарцуулалтыг иргэдэд мэдээлэх замаар төсөвт иргэдийн хяналтыг нэмэгдүүлэх нь” мониторингийн төсөл I. 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-аас 2020 оны 01 дүгээр сар.
 • АНУ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр. АНУ-ын Азийн сан. “Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсан дахь Боловсролын салбарын мэдээллүүдэд мониторинг хийж, төсвийн хөрөнгийн ил тод байдал, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх нь” төсөл. 2017 он
 • Канад Сан, “ЗАС” ТББ “Өсвөр насны хүүхдийг эрт болон албадан гэрлэлтээс урьдчилан сэргийлэх төсөл” 2015.12.15-2017.02.26
 • Нээлттэй Нийгэм форум “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилт” мониторингийн төсөл 2015.08.20-2016.01.20
 • Нээлттэй Нийгэм Форум “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн үйл ажиллагаанд залуучуудын оролцоо” мониторингийн төсөл. 2015 он
 • Швейцарийн Хөгжлийн Агентлаг, Нийслэлийн Засаг Даргын тамгын газар, ННФ. “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл явц дахь төлөвлөлт, хэрэгжилт, хяналт үнэлгээний өнөөгийн байдал” кейс судалгаа. 2015 оны 11-р сар
 • АНУ-ын Энх тайвны корпус, “ЗАС” ТББ. “Үе тэнгийн сургагч багш” бэлтгэх сайн дурын үйл ажиллагаа” төсөл 2014-2015 он
 • АНУ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, АНУ-ын Азийн сан. “ЗАС” ТББ. “Төсвийн зарчмыг хэрэгжүүлэн, төсвийг ил тод болгоход иргэдийн оролцоо” төсөл. 2014 он
 • АНУ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, АНУ-ын Азийн сан, “ЗАС” ТББ. “Орон нутгийн хөгжилд иргэдийн оролцоо” төсөл. 2 үе шат. 2014 он
 • ADRA-Монгол Олон Улсын Байгууллага, Social Monitoring судалгааны төв. “MEAL” төслийн суурь судалгаа, судлаач. 2013 он
 • АНУ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, АНУ-ын Азийн сан. “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай” хуулийн дагуу төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх хүрээн дэх төсвийн багцын ил тод нээлттэй байдалд мониторинг хийх”  төсөл. 2013 он
 • Монгол улсын эрчим хүчний яамны “Эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийн судалгаа”-ны төсөл. 2013 он