Доктор, дэд профессор

Д.Гансүх

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Математик 1, 2
 • Магадлалын онол, математик статистик
 • Тооцон бодох математик

БОЛОВСРОЛ

 • 2008-2012 Доктор, МУБИС, УБ хот
 • 2002-2006 Докторантур, МКС, МУИС, УБ хот
 • 1996-1998 Магистр, МКС, МУИС, УБ хот
 • 1985-1989 Математикч, математикийн багш, ХоБДС, Ховд аймаг
 • 1975-1985 Ерөнхий боловсролын сургууль, Ховд аймаг

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 2002-одоо Математикийн багш, Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургууль
 • 1991-2002 Математикийн багш, ХоБДС, Ховд аймаг
 • 1989-1991 Математикийн багш, ЕБС, Ховд аймаг

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ 

 • Их дээд сургуульд ажиллах хугацаандаа МУИС-д 3 удаа, ОХУ-д 2 удаа, БНХАУ-д 1 удаа,  БНСУ-д 1 удаа тус тус мэргэжил дээшлүүлсэн

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ 

 • Бараг үет функцийн зарим асуудал
 • Монгол улсад математик боловсрол үүсэж, хөгжсөн түүхийн асуудлууд

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД

Нэг. Нэг сэдэвт зохиол

 • Д.Гансүх “Монгол улсад орчин цагийн математик сэтгэлгээ бүрэлдэн тогтож хөгжсөн нь” диссертацийн ажил. 4,5 х.х. 2012 он
 • Д.Гансүх “Штурм-Лиувиллийн урвуу бодлогын зарим асуудал” магистрын дипломын ажил. 4 х.х. 1997 он

Хоёр. Хэвлүүлсэн ном, сурах бичиг

 • Д.Гансүх “Математикийн амжилтууд” ЭШ-ий сэтгүүл, 2014, №2 дугаарын хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга
 • Д.Гансүх “Магадлалын онол ба математик статистик” математикийн мэргэжлийн бус ангийн оюутнуудад зориулсан сурах бичиг. 24 х.х. 2014 он
 • Д.Гансүх “Дээд математикийн тулгуур үндэс” математикийн мэргэжлийн бус ангийн оюутнуудад зориулсан сурах бичиг. 22 х.х. 2013 он
 • Д.Гансүх “Становление и развитие современного математического мышления в Монголии” автореферат. 2 х.х. 2012 он
 • Д.Гансүх “Некоторые вопросы обратные задачи Штурма-Лиувилля” автореферат. 1,5 х.х. 1997 он
 • Д.Гансүх “Шугаман програмчлалын ерөнхий бодлого” 2,5 х.х. 1997 он
 • Д.Гансүх “Тээврийн бодлого” 2,1 х.х. 1997  он

Гурав. Хэвлүүлсэн гарын авлага, сургалтын хэрэглэгдэхүүн

 • Г.Дашдондог, Б.Равданжамц, Д.Гансүх “Улсын математикийн олимпиадын 3-ын давааны бодлогууд” 1964-2014 (VII-XI) 8 х.х. 2014 он
 • Д.Гансүх “Комбинаторикийн элементүүд” 2 х.х. 2002 он
 • Д.Гансүх “Улсын математикийн олимпиадын 3-ын давааны бодлогууд” (IX анги) 3,5 х.х. 1999 он
 • Д.Гансүх “Улсын математикийн олимпиадын 3-ын давааны бодлогууд” (VII анги) 3,5 х.х. 1998 он

Дөрөв. Эрдэм шинжилгээ, сургалт-заах аргын сэтгүүлд хэвлүүлсэн өгүүлэл

 • Д.Гансүх, Д.Оюунбилэг “Механик хэлбэлзлийн бодлогуудыг дифференциал тэгшитгэл хэрэглэн бодох” Journal ОУУБИС-ийн ЭШ-ий сэтгүүл 2016
 • Д.Гансүх “Монотон функцийн хэрэглээ” Математикийн амжилтууд ЭШ-ий сэтгүүл, 2014, №2
 • С.Батсүрэн, Д.Гансүх “Захлагдаагүй банзыг оновчтой хуваах бодлого” Математикийн амжилтууд ЭШ-ий сэтгүүл, 2014, №2
 • Д.Гансүх “Монгол улсад орчин цагийн математик сэтгэлгээ бүрэлдэн тогтож хөгжсөн нь” (“Mongolica Ulaanbaatar arensia” Volume 4, 2013)
 • Т.Батзул, Д.Гансүх “Нестандартный анализ и возможное убывающее направление функции” УДК 517.5, (“Региональный вестник востока” 2013/2(58), Научный журнал)
 • Д.Гансүх, Т.Батзул “Тодорхой бус олонлогийн судалгаанд санамсаргүй хэмжигдхүүний тархалтыг хэрэглэх нь” Математикийн амжилтууд ЭШ-ий сэтгүүл, 2013, №1
 • Д.Гансүх, Т.Батзул “2-р эрэмбийн диагональ үет дифференциал тэгшитгэлийн шийдийн тухай” Математикийн амжилтууд ЭШ-ий сэтгүүл, 2013, №1
 • Д.Гансүх “Иенсений тэнцэлбишийн зарим нэгэн хэрэглээ” Математикийн амжилтууд ЭШ-ий сэтгүүл, 2013, №1
 • Д.Гансүх “Монгол улсад орчин цагийн математик сэтгэлгээ бүрэлдэн тогтож хөгжсөн нь” Математикийн амжилтууд ЭШ-ий сэтгүүл, 2013, №1
 • П.Оюунаа, Д.Гансүх “Examination System in Mongolia” (Japan, SMATEC. Vol 3. 2011)
 • Д.Гансүх “Математикийн ШУ-ы хөгжлийн үндсэн үе шатууд” УБДС-ийн ЭШБ, 2004 он
 • Д.Гансүх “Штурм-Лиувиллийн урвуу бодлогын зарим асуудал” УБДС-ийн ЭШБ, 1997 он

Тав. Эрдэм шинжилгээний бага хурал, сурган хүмүүжүүлэх уншлагад хэлэлцүүлсэн илтгэл

 • Д.Гансүх, Т.Батзул “Тодорхой бус логик ба тархалтын функц” ШУТИС, СЭЗДС-ийн хамтарсан “Техник технологийн шинэчлэлд математикийн хэрэглээний хандлага” сэдэвт ЭШ-ий хурал, 2013 он
 • Ц.Лхамсүрэн, Д.Гансүх “Монгол улсад орчин цагийн математик сэтгэлгээ бүрэлдэн тогтож хөгжсөн үечлэлийн асуудалд” ШУТИС, МУБИС-ийн хамтарсан “Математик боловсролын өнөөгийн чиг хандлага” сэдэвт ЭШ-ий хурал, 2012 он
 • Д.Гансүх “Эртний Монголын математикийн түүх”  УБДС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал. 2009 он
 • Д.Гансүх “Extension of Bohr H., Neugebauer O. Theorem in a recurrent function class” ОУ-ын математикчдын ЭШ-ий хурал. УБ. 2006 он
 • Д.Гансүх “Бараг үет функцийн нэгэн чанар” УБДС-ийн Багш нарын  эрдэм шинжилгээний хурал. 2003 он

Зургаа. Хянан тохиолдуулсан ном, сурах бичиг

 • “Математик 9” багшийн ном. Техник редактор 2015
 • “Математик 9” сурагчийн ном. Техник редактор 2015
 • “Математикийн амжилтууд” ЭШ-ий сэтгүүл, 2014, №2
 • Д.Баттөр “Нэг хувьсагчийн функцийн математик анализ” ном, 11 х.х, УБ, 2014
 • Г.Дашдондог, Б.Равданжамц, Д.Гансүх “Улсын математикийн олимпиадын 3-ын давааны бодлогууд” VII-XI анги (1964-2014) 8 x.x, 2014
 • С.Батсүрэн “Математик сэтгэлгээний давхар мөнгөн урлал” ном. 12,4 х.х, УБ., 2013
 • “Математикийн амжилтууд” сэтгүүл. 6,75 х.х, УБ., 2013 он