Доктор

С.Дэлгэрмаа

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Эдийн засгийн сэтгэлгээний түүх
 • Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент
 • Олон улсын валют зээлийн харилцаа
 • Мөнгө, зээлийн бодлого

БОЛОВСРОЛ

 • Бизнесийн удирдлагын доктор, БАТС, ШУТИС
 • Бизнесийн удирдлагын магистр, ЭЗС, МУИС
 • Бизнесийн удирдлагын бакалавр, ХҮДС

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 2010-одоо ОУУБИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимд багш, тэнхимийн эрхлэгч
 • 2002-2010 УБДС-д мэргэжилтэн, багш
 • 2000-2002 Монголжингоо дээд сургуульд багш, хичээлийн эрхлэгч

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ 

 • 2021 Улаанбаатарын эдийн засгийн VI сургалт, семинар
 • 2021 БМИҮЗ-Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллага, хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийг бэлтгэх, чадавхжуулах сургалт
 • 2020 Боловсролын байгууллагад ISO 21001:2018 стандартыг хэрэгжүүлэх сургалт “Модуль -1”, “Модуль-2”
 • 2019 Улаанбаатарын эдийн засгийн V сургалт, семинар
 • 2019 “Шинэ зууны менежмент” сургалт
 • 2019 Чанарын удирдлага 5 яагаад шинжилгээ сургалт, семинар
 • 2019 Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент семинар
 • 2018 MONGOLIA INNOVATION-2018, Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн хурал
 • 2017 “ПҮДА БАГШИЙН ХИЧЭЭЛ-2018” сургалт-семинар

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ 

 • Үнэ бүрдэлт, үнийн бодлого, стратеги
 • Инновац, инновацийн бүтээгдхүүний үнэлгээ

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД

 • Ноолуурын салбарын өнөөгийн байдлыг SWOT шинжилгээний AHP, ОУУБИС-ийн 20 жилийн ойд зориулан гаргасан эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. Vol.7.3/21/ 2021 Fall
 • Багш-Оюутны харилцаа, Хөдөлмөрийн Дээд сургууль. 2020
 • Их дээд сургуулийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж, ХУИС-ийн бүтээлийн эмхэтгэл. 2019 
 • Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санхүүгийн өнөөгийн байдлын судалгаа, ОУУБИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. ISSN 2411-2534. Vol.3, 2018
 • Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ISO 14001 нэвтрүүлэх нь, ОУУБИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. ISSN 2411-2534. Vol.3, 1 2017 Spring
 • Ноолуурын салбарын макро орчны судалгаа, “Монголын эдийн засгийн хөгжлийн шинэ алхам” СЭЗДС-ийн эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. 2017 
 • Ноолууран бүтээгдэхүүний үнэд нөлөөлөх дэвшилтэд технологи, ОУУБИС-ийн 20 жилийн ойд зориулан гаргасан эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. Vol.1.1, No.1 2015 Spring 
 • Study on Major Factors on Pricing Cashmere Products, Chandind Patterns of Power in Historical and Modern Central and Inner Asia. 2015 
 • Бүтээгдэхүүний үнэд нөлөөлөх хүчин зүйлс, ХИС-ийн бүтээлийн эмхэтгэл. 2014
 • Дэлхийн зарим улс орнуудын үнийн бодлого, зохицуулалтын онцлог, ХИС-ийн бүтээлийн эмхэтгэл. 2013

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР

 • Маркетингийн Улсын олимпиадын нэгдсэн тестийн эмхэтгэл. Монголын Маркетингийн холбоо. 2014 он
 • “Үнийг нь зохицуулах шаардлагатай гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний зах зээл, хэрэглээний төлөв байдал, чиг хандлага, хангамж нийлүүлэлт, үнэ бүрдэлт” судалгааны ажил. Эдийн засгийн хөгжлийн яам, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар. 2013 он