Ph.D. Дэд профессор

Д.Чанцалням

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Модлог ургамал судлал
 • Цэцэрлэгжүүлэлтийн агротехнологи
 • Ойн таксаци, ой зохион байгуулалт

БОЛОВСРОЛ:

 • 1995 МУИС-ийн аспирантур төгссөн. Биологийн ухааны доктор (Ph.D)
 • 1979 ХААДС-ийн Ойн аж ахуйн инженер мэргэжлээр төгссөн.

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 2019 ХАА, инженерийн сургуулийн захирал
 • 2016 ХАА, Ойн тэнхимийн эрхлэгч
 • 2014 ОУУБИС-ийн ХАА-н салбарын эрхлэгч
 • 2012 Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургуульд ХАА-н тэнхимийн эрхлэгч
 • 2010 – 2012 ШУА-ийн Ботаникийн цэцэрлэгийн эрхлэгч
 • 1980 – 2010 ШУА-ийн Ботаникийн хүрээлэнд ЭША ажилтан

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ

 • 1986 ОХУ-ын Москва хотын Ерөнхий Ботаникийн цэцэрлэг
 • 1999 ОХУ-ын Москва, Ленинградын Ботаникийн цэцэрлэг
 • ОХУ-ын Новосибирскийн Ботаникийн цэцэрлэг
 • 2008 ОХУ-ын Иркутскийн Ботаникийн цэцэрлэгт тус тус ургамал тарималжуулах, нутагшуулах чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн.

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ

 • Чимэглэлийн  мод, сөөг ургамал тарималжуулах, нутагшуулах  судалгаа
 • Ногоон байгууламжинд суулгасан мод, сөөг ургамлын амьдрах чадварын судалгаа
 • Чимэглэлийн мод, сөөгний суулгац ургуулах  технологийн чиглэлээр судалгааны ажлыг явуулж байна.

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД:

НЭГ.  НЭГ СЭДЭВТ ЗОХИОЛ, НОМ, СУРАХ БИЧИГ, БУСАД БҮТЭЭЛ:

Нэг сэдэвт зохиол

 • Чанцалням  Д. Тарималжуулж буй зарим ашигт сөөг ургамлын биологийн  онцлог. Биол.ух. Дэд д-р. зэрэг горилсон нэгэн сэдэвт бүтээл.УБ.1995.143 тал

Ном, товхимол

 • Чанцалням Д., Эрдэнэжав Г. ба бусад.  Ургамлын интродукцийн үр дүн ба амжилт Улаанбаатар:     Оргил хэвлэл. 2001. 268 тал                                                                          
 • Чанцалням Д., Чимид Б. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн мод, сөөг.

Улаанбаатар: Адмон хэвлэл. 2005.72 тал

 • Чанцалням Д. Ботаникийн цэцэрлэгийн нөхцөлд тарималжуулсан мод, сөөг ургамал.     Улаанбаатар: 2010. Мастер принт. 238 тал
 • Чанцалням Д. Чимэглэлийн мод, сөөг ургамал. УБ.: Ном хур. 2013. 264 тал.

Сурах бичиг, гарын авлага

 • Чанцалням Д. ба бусад. Хувийн аж ахуй эрхлэгчдэд зориулсан зөвлөмж. Улаанбаатар. 2004. 141 тал
 • Чанцалням Д. ба бусад.Байгалийн шинжлэх ухааны удиртгал.УБИС.2012. 51-72 х.

Сургалтын хөтөлбөр, удирдамж

 • “Ойн аж ахуй”, “Хотын ногоон байгууламжийн дизайн” бакалавр, “Цэцэрлэгжүүлэлт, цэцгийн аж ахуй” магистрын мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр,стандартууд:
 • Чимэглэлийн дендрологи,
 • Хот цэцэрлэгжүүлэлтийн үндэс,
 • Мод үржүүлэг,
 • Ойжуулалт нөхөн сэргээлт,
 • Зүлэгний аж ахуй,
 • Ногоон байгууламжийн механикжуулалт,
 • Эмчилгээний цэцэрлэг,
 • Ойн аж ахуйн менежмент,
 • Ойн эдийн засгийн менежмент,
 • Ойн зурвас      
 • Үйлдвэрлэлийн дадлагын удирдамж,
 • Чимэглэлийн дендрологийн дадлагын удирдамж
 • Тарилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн дадлагын удирдамж

ХОЁР. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ: 

А. Гадаадад хэвлэгдсэн

 • Чанцалням Д. Биологические особенности интродуцируемых кустарниковых

растений.//Роль ботанических садов в  сохранении биоразнообразия растительного мира азиатской россии в Новосибирск. Изд-во “Сибтехнорезерв”, 2006. С.315-317  Chantsalnyam D. Introduction of fruit-berry plants in Botanical Garden. //Global Botanical Gardens Congress. Wuhan China. 2007. 51pр.

 • Chantsalnyam D. Flowering and frutification of woody plants, introduced into Botanical Garden Mongolia. // Niderland, 2009.р 113-115.

    Б. Дотоодод хэвлэгдсэн     /Сүүлийн 10 жилд/

 • Чанцалням Д. Ботаникийн цэцэрлэгт тарималжуулж нутагшуулсан мод, сөөг ургамал.// “Хот суурин газрын цэцэрлэгжүүлэлт № 1” сэдэвт эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлын илтгэлүүдийн хураангуй.УБ., 2010. 59-66 –р тал.
 • Чанцалням Д. Ботанический сад Института Ботаники АНМ в г. Улан- Баторе.// Экологические последствия биосферных процессов в экотонной зоне южной Сибири и центральной Азии.УБ., 2010. С. 263-267.
 • Чанцалням Д. Ургамлын интродукцийн онол ба аргын хөгжиж ирсэн түүхийн хураангуй

түүнийг манайд ашиглах нь //  “Уур амьсгалын өөрчлөлт ба ойн экосистем” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. МУИС Эрдэм шинжилгээний бичиг. УБ., 2011. №15.164-172-р тал.

 • Чанцалням Д., Отгонсайхан Б.,  Гэрэлчулуун Я. ба бусад. Нийслэлийн ногоон байгууламжийн мод, сөөг ургамлын  судалгаа. // Ботаникийн хүрээлэн бүтээл.  УБ. 2011. № 23. 155-163-р тал.
 • Чанцалням Д., Отгонсайхан Б. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн өнөөгийн байдал, цаашид нэмэгдүүлэх арга зам. УБИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ. 2012. №3. 223-231-р тал.
 • Чанцалням Д. Нарсны том суулгацын амьдралтын судалгаа. //Хот суурин газрын ногоон байгууламжийн бүтэц, экологийг сайжруулах асуудал. Онол практикийн бага хуралд. УБ. 2013.4.12.
 • Чанцалням Д. Пүрэвсүрэн А. “Хөл налайх цэцэрлэгт хүрээлэн дэхь мод, сөөг ургамлын хөгжлийн хэм….// ХААИС-ийн магистр, докторантуудын судалгааны ажлын материалын эмхэтгэл. УБ. 2013.49-99 х.
 • Чанцалням Д., Отгонсайхан Б. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн асуудалд. НХБХүрээлэнгийн 50 жилийн ойн ЭШ-ний хурлын эмхэтгэлд. УБ. 2014. №1/2014/1.   160-170 х.
 • Чанцалням Д. Тарималшуулж буй Picea obovata Ldb. –ийн биологи, физиологийн онцлог.ШУТИС-ийн ЭШ бүтээлийн эмхэтгэл № 12/159. УБ. 2014. 81-89 х.
 • 10. Чанцалням Д. Лхагвадулам Б. Сөөг ургамлыг ногоон тайраадсаар үржүүлсэн судалгааны дүн. ОУУБИС-ийн Э/ш бүтээл. 2015/1.
 • Отгонсайхан Б. Чанцалням Д. Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж дахь мод сөөөг ургамлын чимэглэлийн шинж. ОУУБИС-ийн Э/ш бүтээл. 2015/1.
 • Чанцалням Д. Дөлгөөн А.Ногоон байгууламжийн талбайг зайнаас тандан судлах аргаар зураглах. ОУУБИС-ийн Э/ш бүтээл. 2015/2
 • Чанцалням Д. Лхагвадулам Б. “ЭКО ПАРК” төслийн ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн асуудалд. ОУУБИС-ийн Э/ш бүтээл. 2016/2
 • Чанцалням Д. Лхагвадулам Б. Тарималжуулж буй мод, сөөг ургамлын чимэглэлийн шинж. ОУУБИС-ийн багш нарын нэгдсэн эрдэм шинжилгээний хуралд. УБ. ОУУБИС-ийн Э/ш бүтээл. 2018/1. 197-207.
 • Д.Чанцалням, Г. Ган-Эрдэнэ. (2020). Ногоон зурвас байгуулах туршилтын ажлын дүнгээс. // ОУУБИС. Залуу судлаач ЭШ бүтээл № 6.182-190 х.
 • Д.Чанцалням, Г.Ганчимэг. (2020). Нийслэлийн ногоон байгууламж дахь мод, сөөг ургамлын чимэглэлийн шинж /Сүхбаатар дүүргийн жишээн дээр /, // ОУУБИС. Залуу судлаач ЭШ бүтээл № 6.191-195 х
 • Д.Чанцалням, Б.Оргилсайхан. (2020). Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн нөхцөлд зүлэгний ургамлыг тарималжуулах, нутагшуулах судалгаа // ОУУБИС. Залуу судлаач ЭШ бүтээл № 6.196- 207 х.
 •  Д.Чанцалням, Б.Баасансүрэн. (2020). Нийслэлийн ногоон байгууламж дахь мод, сөөг ургамлын төлөв байдал, чимэглэлийн шинж /Чингэлтэй дүүргийн жишээн дээр/. // ОУУБИС. Залуу судлаач ЭШ бүтээл № 6. 208- 215 х.
 •  Д.Чанцалням, Д.Нааяа. (2020). Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн эрх зүйн орчин. // ОУУБИС. Залуу судлаач ЭШ бүтээл № 6. 216- 225 х.

ГУРАВ. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИЛТГЭЛ:

      А. Олон улсын чанартай хуралд

 • Чанцалням Д. Ботанический сад Института Ботаники АНМ в г. Улан- Баторе.
 • //Экологические последствия биосферных процессов в экотонной зоне южной Сибири и центральной Азии.УБ. 2010. 9.07.
 • Чанцалням Д. Биологические особенности интродуцируемых кустарниковых
 • растений. //Роль ботанических садов в  сохранении биоразнообразия растительного мира азиатской россии в Новосибирск. 2006. 8.25. 
 • Chantsalnyam D. Introduction of fruit-berry plants in Botanical Garden. //Global Botanical Gardens Congress. Wuhan China. 2007. 4.15.

      Б. Улсын чанартай хуралд

 • Чанцалням Д. Ботаникийн цэцэрлэгт тарималжуулж нутагшуулсан мод, сөөг ургамал.// “Хот суурин газрын цэцэрлэгжүүлэлт № 1” сэдэвт эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хуралд.УБ. 2010. 3. 24.
 • Чанцалням Д. Нийслэлийн ногоон байгууламжийн мод, сөөг ургамлын мэдээллийн сан байгуулах ажлын тайлан // НЗАА-ны зөвөлгөөнд.УБ., 2011.VII.20.
 • Чанцалням Д., Отгонсайхан Б.Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлага “Ногоон байгууламжийн төлөвлөлт” –ийн боловсруулалт //  НЗДТГ, НИТХурал. УБ., 2011. XI.28.,  XII.21.
 • Чанцалням Д. Нарсны том суулгацын амьдралтын судалгаа. //Хот суурин газрын ногоон байгууламжийн бүтэц, экологийг сайжруулах асуудал. Онол практикийн бага хуралд. УБ. 2013.4.12.
 • Чанцалням Д., Отгонсайхан Б. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн асуудалд.// НХБХүрээлэнгийн 50 жилийн ойн ЭШ-ний хурлын эмхэтгэлд. УБ. 2014. 6.23

      В. Сургуулийн хуралд

 • Чанцалням Д., Отгонсайхан Б. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн өнөөгийн байдал, цаашид нэмэгдүүлэх арга зам. ОУУБИС-ийн багш нарын  эрдэм шинжилгээний  хуралд. УБ. 2012.4.10.
 • Чанцалням Д. Нарсны том суулгацын амьдралтын судалгаа. //ОУУБИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний  хуралд. УБ. 2013.4.10.
 • Чанцалням Д. Сөөг ургамлыг ногоон тайраадсаар үржүүлсэн судалгааны дүн.// ОУУБИС-ийн Инженерийн салбарын багш нарын эрдэм шинжилгээний  хуралд. УБ. 2014.3.27.
 • Чанцалням Д. Хог хаягдлыг боловсруулах “ЭКО ПАРК” төслийн ногоон байгууламжийн төлөвлөлт. ОУУБИС-ийн Инженерийн салбарын багш нарын эрдэм шинжилгээний  хуралд. УБ. 2016.4.08.
 • Чанцалням Д. Тарималжуулж буй мод, сөөг ургамлын чимэглэлийн шинж. ОУУБИС-ийн багш нарын нэгдсэн эрдэм шинжилгээний хуралд. УБ. 2018.4.10
 • Чанцалням Д. Нийслэлийн ногоон байгууламжийн мод, сөөгний төлөв байдал, мониторингийн судалгааны дүнгээс. ОУУБИС-ийн багш нарын нэгдсэн эрдэм шинжилгээний хуралд. УБ. 2019.4.12

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • 2019 – 2020 Ногоон байгууламжийн холбогдолтой 6 стандарт боловсруулж батлуулсан.
 • 2018 “Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн мод, сөөг ургамалд тооллого явуулах мониторингийн судалгаа” төслийн удирдагч
 • 2016 Хог хаягдлыг боловсруулах “Эко парк” байгуулах төслийн ногоон байгууламжийн хэсгийн зөвлөх
 • 2015 ОУУБИС-ийн ХАА-н салбарын хөтөлбөрийн дэд хорооны дарга
 • 2012 – 2013 “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлага” төлөвлөгөөний ногоон байгууламжийн зөвлөх
 • 2011 – 2013 Ботаникийн цэцэрлэгийн  нөхцөлд  ургамал тарималжуулах,     нутагшуулах судалгаа” сэдэвт суурь судалгааны төслийн удирдагч
 • 2011 Хот цэцэрлэгжүүлэхтэй холбогдсон 16 стандартыг боловсруулж  батлуулсан.
 • 2008 “Ботаникийн цэцэрлэгийг сэргээн босгох, бүтээн байгуулах” ажлыг удирдан гүйцэтгэсэн.