Ахлах багш

Д.Баттөр

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Математик 1, 2
 • Магадлалын онол, математик статистик
 • Дискрет бүтэц 1, 2
 • Тооцон бодох математик

БОЛОВСРОЛ:

 • 2017-одоо    Боловсролын удирдлагын докторант, Боловсрол судлалын сургууль, МУБИС, УБ хот 
 • 2005-2007    Магистр, Математик Компьютерын сургууль, МУИС, УБ хот
 • 2001-2005    Математик, математикийн багш -Бакалавр, Математик Компьютерын сургууль, МУИС, УБ хот
 • 1991-2001    Ерөнхий боловсролын сургууль, Өмнөговь аймаг

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 2007-одоо   Математикийн багш, Олон Улсын Улаанбаатар Их Сургууль, УБ хот
 • 2005-2007   Цагийн багш, Математик Компьютерын сургууль, МУИС, УБ хот
 • 2005-2007   Цагийн багш, Физик-Математик сургууль, МУХААИС, УБ хот

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

 • 2017 Smart PLS, Улаанбаатар хот,  Монгол Улс
 • 2012 Актуарчын Matters, Улаанбаатар хот,  Монгол Улс
 • 2007 Insurance Training Soft Matters, Улаанбаатар хот,  Монгол Улс

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 • Хамгийн их утгын хязгаарын тархалт

Голлох бүтээлүүд:

 • 2018  “Оролцогч талуудын шаардлагад суурилсан дээд боловсролын байгууллагын чанарын үнэлгээний загвар” Д.Баттөр, Г. Өлзийсайхан, УБ хот.
 • 2017  “Малын эрсдэлийн даатгалд экстремум утгын тархалтыг хэрэглэх нь” Д.Баттөр, УБ хот
 • 2016  “Улаанбуудайн нэгж талбайн ургацын хэмжээг өргөтгөсөн Паретогийн тархалтаар үнэлэх нь” Д.Баттөр, УБ хот
 • 2015  “Экстремум утгын тархалтын хэрэглээ” Д.Баттөр, УБ хот