Ахлах багш

Б.Балжин

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Мультимедиа
 • Компьютер зураг төсөл
 • Растер график
 • График дизайны үндэс

БОЛОВСРОЛ:

 • 2005-2009 МУБИС Дүрслэх урлаг технологийн сургууль, Урлаг судлалын магистр
 • 1999-2004 МУБИС Дүрслэх урлаг технологийн сургууль, Дүрслэх урлаг-Дизайны багш 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 2004 оноос Дизайны тэнхимд багш, Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургууль
 • 1994-1998 Линотипч, Дорнод –Дөл ТӨҮГ хэвлэлийн үйлдвэр

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 • Монгол бичгийн дурсгал, судрын хуудасны байгуулалт  

Голлох бүтээлүүд:

 • 2009  “Хэвлэлийн дизайны шийдэлд агаар-хоосон зай нөлөөлөх нь” Б.Балжин, УБ хот
 • 2010  “График дизайны дүрслэлийн элементүүд” /гарын авлага/, Б.Балжин, Уб хот
 • 2010  “Монгол сэтгүүлийн дизайны харьцуулсан судалгаа”, Б.Балжин, УБ хот
 • 2011  “Фирмийн хэв маяг” /гарын авлага/, Б.Балжин, Ред. Г.Энхбаатар, УБ хот
 • 2012  “Монголын сэтгүүлийн дизайны хөгжлийн асуудалд”, Б.Балжин, УБ хот
 • 2014  “Сэтгүүлийн дизайн” /гарын авлага/, Б.Балжин, Ред. Ж.Төмөрбат, УБ хот
 • 2015  “Монгол бичгийн зарим дурсгалын зохиомжийн тигд хийсэн ажиглалт”, Б.Балжин, УБ хот