Багш

Б.Анужин

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Социологийн судалгааны арга зүй
 • Орчин үеийн социологийн онол
 • Шашны социологи
 • Бие хүний социологи

БОЛОВСРОЛ

 • 2011-2014 БНХАУ-ын Жилиний Их Сургуульд Социологийн магистр
 • 2003-2005 МУИС-н НШУС-н Социологийн магистр
 • 1998-2002 МУИС-н НУФ-н Социологич, Нийгэм судлалын багш мэргэжлээр бакалавр

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 2022 оноос ОУУБИС-ийн Гэр бүл, сэтгэл судлалын тэнхимд багш
 • 2018-2019 ХНХЯ-ийн харьяа Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллйн судалгааны институтэд Эрдэм шинжилгээний ажилтан
 • 2014-2017 он, МУИС-н Оюутны албанд Судалгааны мэргэжилтэн
 • 2006-2011 он, МУИС-н НШУС-ийн Нийгмийн Судалгааны хүрээлэнд Эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан, инженер багш

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ 

 • Хүн амын шилжих хөдөлгөөн
 • Соёлын асуудлууд

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД

 • Хөдөө орон нутгаас Улаанбаатар хот руу шилжин ирэгсдийн социал асуудлууд
 • Хөдөө орон нутгаас шилжин ирэгсдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлууд

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

 • “Оюу Толгой төслийн орон нутгийн хөгжилд үзүүлэх үр нөлөө” 2006 он
 • “Olloo.mn” ХХК-ний хэрэглэгчийн зан төлвийн судалгаа 2007 он
 • “Biz Update-2” судалгааны товхимолд зориулсан бизнесийн судалгаа 2007 он
 • “Хуульчдын сургалт, давтан сургалт” төслийн дэмжлэгээр хэвлэгдсэн “Иргэний ба аж ахуйн эрх зүйн” бүтээлүүдийн хэрэглээ, хүртээмж, үр нөлөөллийн судалгааны тайлан 2007 он
 • “Biz Update-2” судалгааны товхимол 2008 он
 • 2008 оны УИХ-ын сонгуулийн судалгаа
 • Төрийн албанд гарч болзошгүй ашиг сонирхолын зөрчилийн талаарх судлагаа 2009 он
 • “Шүүх Эрх мэдлийн байгууллагуудын талаарх олон нийтийн санал бодол” судалгаа 2009 он
 • Нийгийн Хамгаалал, Хөдөлмөрийн яам, Азийн хөгжлийн банк хамтарсан Орлогыг орлуулан тооцох аргачлалаар өрхийн амжиргааны түвшнийг тогтоох судалгаа 2010 он, 
 • “Албан байгууллага ажилчдын стрессийн түвшинг тодорхойлох буюу ажлын байрны сэтгэл ханамжийн судалгаа” Дархан хотын Эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчдаас авсан судалгаа 2014 он
 • 2014-2015 оны хичээлийн жилд МУИС-д элссэн оюутнуудаас Ерөнхий суурь хичээлийн талаарх оюутны сэтгэл ханамжийн судалгаа. 2014 он
 • “Үндэсний Аюулгүй байдал ба өндөр түвшний авлига” экспертын судалгаа 2014 он
 • Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн талаарх иргэдийн (хэрэглэгчийн) ойлголт, хандлага 2014 он
 • Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захиалгаар хийгдсэн Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 2014 он
 • “Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа” 2015 онд
 • “Хятад орон Хятад ард түмний талаарх Монголчуудын санал бодол” судалгаа 2016 он
 • “Малчдын аж байдлын судалгаа” 2018 он
 • “МУИС-ын Ахисан түвшиний суралцагсдын эрэлт хэрэгцээ”-г тодорхойлсон судалгаа 2019 он
 • 2020 оны УИХ-ын сонгуулийн судалгаа 
 • Стандарт бус хөдөлмөр эрхлэлт чанарын судалгааны судлаачаар 2020 он
 • Албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа 2021 он
 • “Насжилтын талаарх Мадридын олон улсын үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн судалгаа (НМОУҮТ) 2021 он
 • Иргэний орон зайн өнөөгийн төлөв байдал, түүнийг дэмжих эрх зүйн таатай орчныг бий болгох хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох судалгаа 2021 он
 • “Хөдөө орон нутгаас шилжин ирэгсдийн хөдөлмөр эрхлэлт” судалгаа 2022 он