Захиргааны албаны дарга

An Chong Bok

БОЛОВСРОЛ-학력 사항

 • 2019  Korean Language & Culture, Kyung Hee Cyber University, Korea
 • 2015  Гадаад хэл шинжлэлийн докторын курс, ОУУБИС
 • 2015  Гадаад хэл шинжлэлийн магистр, ОУУБИС
 • 2014  International Business, Kyung Hee Cyber University, Korea

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ-경 력 

 • 2019 оноос Захиргааны албаны дарга, ОУУБИС
 • 2015-2020 Солонгос хэлний тэнхимийн багш, ОУУБИС
 • 2005-2018 Хангамжийн хэлтсийн дарга, ОУУБИС

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ-전공 개발활동 

 • 2017-2019 Certificate of Korean Language Teacher Level 2, National Institute of Korean Language, Korea
 • 2016 Багшлах эрхийн сургалт, ШУТИС

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ-연구분야 

 • Монгол Солонгосын харьцуулсан хэл шинжлэл 몽/한 비교언어학

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД-참여한 프로젝트

 • 2019  Монгол-Солонгосын харилцааны түүх ба Зүүн хойд Азийн хамтын ажиллагаа
 • 2015 “Солонгос сурах бичгийн боловсруулалт”, Монгол-Солонгос нээлттэй боловсролын тө