Шинэ элсэгчдэд зориулсан тэтгэлэгүүд

Тэтгэлгийн төрөл

 Ангилал

Тэтгэлэг

Хугацаа

Дүнгийн тэтгэлэг

ЭЕШ-ийн дүн

ЭЕШ 550-600

30%

1 улирал

ЭЕШ 600-650

40%

1 улирал

ЭЕШ 650-700

50%

1 улирал

ЭЕШ 700-аас дээш

100%

2 улирал

Олимпиад

/2019,2020,2021/

Улс

1-3 дугаар байр

100%

1 улирал

4-5 дугаар байр

90%

1 улирал

6-8 дугаар байр

80%

1 улирал

Хот, аймаг

1-3 дугаар байр

80%

1 улирал

4-5 дугаар байр

70%

1 улирал

6-8 дугаар байр

60%

1 улирал

Харьяа бүрэн дунд сургууль

Төгсөгч

Элсэгч

50%

1 улирал

ЭЕШ 600-с дээш

100%

1 улирал

Спорт

Зэрэг

1-р зэрэг

40%

1 улирал

2-р зэрэг

30%

1 улирал

3-р зэрэг

20%

1 улирал

Ах эгч дүү

Төрсөн ах эгч дүүс

2 дахь хүүхэд

20%

1 улирал

3 дахь хүүхэд

50%

1 улирал

Төгсөгчийн хүүхэд

ОУУБИС-ийн төгсөгчийн хүүхэд,

ОУУБИС-ийн багш, ажилтаны хүүхэд

30%

1 улирал