ОУУБИС-ИЙН 2025 ОН ХҮРТЭЛ БАРИМТЛАХ СТРАТЕГИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ, ЗОРИЛТ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ

НЭГ. ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТАД НИЙЦСЭН СУРГАЛТЫН ТОГТОЛЦООГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ

Олон улсын стандартад нийцсэн боловсрол олгох асуудал нь сургалтын хөтөлбөрийн агуулга, арга зүй, зохион байгуулалт багшийн мэдлэг ур чадвар, оюутны үйлчилгээгээр тодорхойлогдоно.

Иймд бид сургалтын тогтолцоог сайжруулах дараах 5 үндсэн стратегийн зорилтыг дэвшүүлж байна.

Стратегийн зорилт

Хэрэгжүүлэх арга зам

Хэмжих үзүүлэлт

1.Мэргэжлийн хөтөлбөрийн болон хичээлийн хөтөлбөрийн агуулга,  бүтцийг тасралтгүй сайжруулдаг  тогтолцоог бий болгож хөгжүүлэх

 • Мэргэжлийн болон хичээлийн хөтөлбөрийн шинэчлэл өөрчлөлтийг олон улсын түвшний судалгаа,  шинжилгээнд суурилан сайжруулах
 • Мэргэжлийн хөтөлбөрийг үр дүнд суурилсан боловсролын арга зүйн дагуу тасралтгүй сайжруулах
 • Магистр, докторын сургалтын хөтөлбөрүүдийг шинэчлэх
 • Суралцахуй болон багшлахуйн үйл ажиллагаанд кредит тогтолцоог бүрэн нэвтрүүлэх
 • Хөтөлбөрийн хороодын тогтвортой үйл ажиллагааг хангах
 • Гадаадын их дээд сургуулиудтай хамтарсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
 • Хичээлийн агуулга,  шинэчлэлт / Хөтөлбөрт өгсөн хөндлөнгийн үнэлгээ
 • Хөтөлбөрт өгсөн өөрийн үнэлгээ
 • Хөтөлбөрөөр төгсөгчийн ажлын байрны судалгаа
 • Тухайн хөтөлбөрөөр элсэгчдийн тоо
 • Хөтөлбөрийн тогтмол сайжруулж, ажил олгогч талын санал, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийг тусгасан байдал
 • Хамтарсан хөтөлбөрөөр суралцагчийн тоо

2.Сургалтын үйл ажиллагаанд чанарын дотоод баталгаажуулалтын тогтолцоог хэрэгжүүлж хэвшүүлэх

 • Бакалавр болон магистр, докторын сургалтын хөтөлбөрийн чанарыг тасралтгүй сайжруулах замаар хөтөлбөрүүдийг дотоодод болон гадаадад магадлан итгэмжлүүлэх
 • Суралцахуйн явц, үр дүнд суурилсан чанарын баталгаажуултын тогтолцоог тогтмолжуулах
 • Ажил олгогч, төгсөгч, бусад оролцогч талуудаар хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнд шууд бус үнэлгээ хийлгэх, хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгийн хүрсэн түвшинг сайжруулахад санал, зөвлөмж авч ажилдаа тусган үр дүнг тооцдог тогтолцоог бий болгох
 • Хөтөлбөрийн үр дүнг тооцдог үнэлгээний журам боловсруулж хэрэгжүүлэн, хөтөлбөртөө өөрийн үнэлгээ хийж хэвших
 • Хөтөлбөрийн хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх
 • Магадлан итгэмжлүүлсэн хөтөлбөрийн тоо
 • Дотоод чанарын баталгаажуулалт, үр дүн
 • Үнэлгээг хөтөлбөр сайжруулалтанд ашиглаж буй байдал
 • Хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээний дүн, хөтөлбөрийн чанарын үнэлгээг тогтмол хийж хэвшсэн байдал
 • Хөтөлбөрийн хөндлөнгийн үнэлгээний үр дүн

3.Суралцагчдад мэргэжлийн дадлага, ур чадвар олгох сургалтыг бүтээлч үйл ажиллагаанд тулгуурлан зохион байгуулах

 • Дадлагын сургалтыг бүтээлч үйл ажиллагаанд тулгуурлан зохион байгуулж, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх.
 • Сургалт,  үйлдвэрлэлийн дадлагын баазыг бэхжүүлэх,  суралцагсдад олгох мэргэжлийн чиг баримжааг сайжруулах
 • Сургалтын хөтөлбөр,  хичээлээр олж авах практик ур чадварыг сайжруулах чиглэлээр сургалтын агуулга арга зүйг боловсронгуй болгох
 • Дадлагын баазыг бэхжүүлэхэд оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ
 • Дадлагад хамрагдсан оюутны тоо, гарсан үр дүн
 • Дадлагын хичээлийн хөтөлбөрийн шинэчлэл, үр дүн

4.Гадаад хамтын ажиллагаанд  түшиглэн бакалавр,  магистр,  докторын хамтарсан хөтөлбөр, судалгааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

 • Гадаад хамтын ажиллагааны нэгдсэн бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх
 • Бакалаврын түвшний хамтарсан хөтөлбөр боловсруулах /2+2/
 • Магистр, докторын сургалтын хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
 • Оюутан солилцооны хөтөлбөрийг өргөжүүлэх, боловсронгуй болгох
 • Олон Улсын түвшиний хамтарсан судалгааны төсөл хэрэгжүүлэх
 • Багш, ажилтны туршлага судлах, мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэх
 • Хамтарсан хөтөлбөрийн тоо
 • Хамтарсан хөтөлбөрөөр суралцсан оюутны тоо
 • Хамтарсан хөтөлбөрийн тоо болон хамтарсан хөтөлбөрөөр суралцагсдын тоо
 • Солилцоогоор суралцсан оюутны тоо
 • Хэрэгжүүлсэн судалгааны тоо
 • Туршлага судалсан багш, оюутны тоо

5.Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн мэргэжлийн шинэ хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, хэрэгжиж буй хөтөлбөрөөр элсэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх

 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа, дүн шинжилгээ хийх
 • Хэрэгжиж буй хөтөлбөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг судлах
 • Хөтөлбөрөөр элсэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх арга замыг боловсруулах
 • БНХАУ-ын Өвөр Монгол , ОХУ-ын Буриад, Тува, Якутаас оюутан элсүүлэх
 • Эрэлттэй мэргэжлийг 3-5 жилээр тодорхойлох
 • Хөтөлбөрөөр элсэгчдийн тоо
 • Тухайн мэргэжлийн нийгэмд эзэлж буй байр суурь
 • Гадаад орноос элсэгчдийн тоо

ХОЁР. СУДАЛГАА, ИННОВАЦИЙН ТОГТОЛЦООГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ, БАГШИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ

ОУУБИС нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн их сургууль болох зорилтын хүрээнд орчин үеийн их дээд сургуулийн хөгжлийн жишгийг даган хөгжих зайлшгүй шаардлага байна. Их дээд сургууль нь сургалтын үйл ажиллагааны чиглэлээс судалгааны сургууль болох зорилтыг хэрэгжүүлж буй өнөө үед бид мөн судалгаа шинжилгээ,  инновацийн тогтолцоогоо хөгжүүлэх замаар сургалт, судалгааны сургууль болон хөгжих зорилт дэвшүүлж байна.

Судалгааны сургууль нь судалгааны үр дүнг сургалтаар дамжуулан шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох, мөн технологи дамжуулах замаар сургалт-судалгаа-бизнесийн үйл ажиллагааг хослуулах судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүнг сургалтад нэвтрүүлэх улмаар судалгаанд суурилсан сургалтыг хөгжүүлэх хэлбэрээр хөгжиж байна.  Иймд бид сургалт судалгаа,  бизнесийг  холбосон үйл ажиллагааг явуулах, мөн багшийг хөгжүүлэх дараах 8 зорилтыг дэвшүүлж байна.

Стратегийн зорилт

Хэрэгжүүлэх арга зам

Хэмжих үзүүлэлт

1.Эрдэм шинжилгээ, судалгаа инновацийн бодлого, төлөвлөгөө, хяналт, үнэлгээний тогтолцоог бүрдүүлэх

 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын бодлого хэрэгжилт, үнэлгээний байдлыг хэвшүүлэх
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны тэргүүлэх чиглэл, эрдэм шинжилгээ судалгааг хөгжүүлэх дотоод гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
 • Impact Factor бүхий сэтгүүлийн тоо, судлаачийн индекс / Профессор багш ажиллуулах журмын шинэчлэлт
 • Эрдэм шинжилгээний байгууллагатай идэвхтэй хамтран ажиллаж буй байдал / Нэгдсэн бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилт

2.Багш нарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны хүрээг өргөжүүлэх замаар судалгаанд суурилсан сургалтыг хөгжүүлэх

 • Судалгааны үр дүн бизнесийг холбосон хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, аж ахуйн нэгж байгууллагын захиалгат судалгааны ажлыг тогтмолжуулах
 • Хэрэгжиж буй эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр өгөөжийг амьдралд нэвтрүүлэх, олон нийтэд сурталчлан таниулах ажлыг хэвшүүлэх
 • Сургуулийн салбар бүрт шинжлэх ухааны тодорхой асуудал, сэдвээр сургалтын тулгамдсан асуудлаар судалгааны багууд ажиллуулж судлаач багш нарыг бэлтгэх
 • Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах
 • Эрдмийн зэрэг цолтой багш нарын тоог нэмэгдүүлэх
 • Магистр, докторын оюутнуудыг судалгааны туслах ажилтнаар ажиллах боломжийг бүрдүүлэх
 • Захиалгат судалгааны ажлын тоо / Хэрэгжүүлсэн төсөл
 • Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн, өгөөж
 • Судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажилд зарцуулсан хөрөнгийн өсөлт / Багшийн хөгжилд зориулсан хөрөнгө оруулалт
 • Мэдээллийн сангийн хэрэглээ, хүчин чадал
 • Судлаач, эрдэмтдийн тооны өсөлтийн хувь
 • Хамрагдсан тоо, хөтөлбөрийн хэрэгжилт

3.Эрдэм шинжилгээ, судалгаа инновацийг хөгжүүлэх санхүүгийн оновчтой эх үүсвэрийг бий болгох

 • Олон улсын болон дотоодын судалгаанд оролцох, хамтарсан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх боломжийг судалгааны төвөөр дамжуулан нэмэгдүүлэх
 • Дотоод болон олон улсын түвшинд хэвлүүлсэн бүтээлийн тоо, оролцсон  төсөл хөтөлбөрийн тоо / Хамтарсан төсөл хөтөлбөр, судалгааны үр дүн

4.Судалгаа инновацийг хөгжүүлэх орчинг бүрдүүлэх

 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны лабораторийн хүртээмж, тоог нэмэгдүүлэх, сайжруулах
 • Салбар дундын лабораторийг байгуулж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх
 • Оюуны бүтээлийн эрхийн хамгаалалтыг сайжруулах, бүтээлийн зөвшөөрөлгүй хуулбарлалтын монгол програмтай болох, судлаачийн ёс зүйг хангах нөхцөл бүрдүүлж ажиллах
 • Судалгааны үр дүн бизнесийг холбосон хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, аж ахуйн нэгж, байгууллагын захиалгат судалгааны ажлыг тогтмолжуулах
 • Хэрэгжиж буй эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр өгөөжийг амьдралд нэвтрүүлэх, олон нийтэд сурталчлан таниулах ажлыг хэвшүүлэх
 • Сургалтын чанарыг сайжруулах хүчин зүйлүүдээр багш нарын дунд төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэн сургалтыг шаардлагын түвшинд явуулахад хэрэглээний судалгааг өргөжүүлэн, хөхүүлэн дэмжиж үр дүнгээр нь урамшуулдаг тогтолцоог бий болгох
 • Сургуулийн салбар бүрт шинжлэх ухааны тодорхой асуудал, сэдвээр судалгааны баг ажиллуулж судлаач багш нарыг бэлтгэх
 • Эрдмийн зэрэг, цолтой багш нарын тоог нэмэгдүүлэх
 • Судалгаанд зориулсан лицензтэй программын хэрэглээг нэмэгдүүлсэн байдал
 • Зарцуулсан хөрөнгө оруулалт
 • Програм сайжруулахад оруулсан хөрөнгө оруулалт, багшийн ёс зүйн дүрэм журмын шинэчлэлт
 • Хэрэглээний судалгааны тоо, үр дүн / Хамтарсан төсөл хөтөлбөр
 • Шинэ бүтээл, технологийг борлуулснаас олох орлого, патент лицензийн тоо
 • Тогтмолжсон хурал, семинар, оролцогчдын хувь / Багшийн хөгжилд зориулсан хөрөнгө оруулалт
 • Судалгааны тодорхой сэдэв, чиглэлтэй салбарын хувь
 • Судалгааны үр дүнг үнэлэх тогтолцоог бий болгох / Багшийн хөгжилд оруулсан хөрөнгө оруулалт

5.Оюутны эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын хүрээг өргөжүүлэх 

 • Судлаач оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
 • Гадаад дотоод оюутан солилцоо, ахисан түвшний сургалт, судалгааны хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
 • Докторын диссертаци, магистрын төгсөлтийн ажил, ЭШ-ний өгүүлэл бусад бүтээлийг байршуулах, ЭШ-ний мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулах
 • Хөтөлбөрт хамрагдсан оюутны тоо
 • Судалгааны ажилд хамтран оролцсон магистр,  докторын оюутны тоо
 • Мэдээллийн сангийн хэрэглээ, зарцуулсан хөрөнгө оруулалт

6.Профессор багш нарын мэргэжил заах арга зүйн чадамжийг дээшлүүлэх

 • Багшид тавигдах мэдлэг, чадвар, арга зүй, хандлага, ёс зүйн шаардлагыг тодорхойлсон стандарт боловсруулж мөрдөх
 • Багаар ажиллах, асуудал шийдвэрлэх, харилцаа, хандлага, ёс зүй зэрэг уян хатан чадварыг оюутанд эзэмшүүлэх арга зүй, орчин үеийн сургалтын идэвхтэй арга зүй талаар сургалт семинар зохион байгуулах
 • Багшлахуйд тавигдаж буй өнөөгийн шаардлага шалгуурын дагуу багшийн үйл ажиллагааны үнэлгээний журмаас шинэчлэн боловсруулж, хэрэгжүүлэх
 • Багш нарын англи хэл дээр хичээл заах чадварыг хөгжүүлэх, сургалтын тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
 • Дүрэм, журмын хэрэгжилт
 • Зохион байгуулсан сургалт семинарын үр дүн
 • Мэргэжил дээшлүүлсэн, багшийн тоо
 • Англи хэл дээр явагддаг хичээлийн хувь

7.Багшийн хөгжлийн хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах

 • Багшийг хөгжүүлэх мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, эрх зүйн орчныг сайжруулах
 • Багшийн эрдмийн эрх чөлөө, бие даасан байдлыг хангах
 • Багшийн хөгжлийг хангах үйл ажиллагаа нь үе шаттай, тасралтгүй, хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэх нөхцлийг бий болгох
 • Багшийн хөгжлийн хөтөлбөрийн шинэчлэлт
 • Профессор багш ажиллуулах журмын шинэчлэлт
 • Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан

8.Багшийн хөгжлийн төвийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулж, тогтолцоо болгон хэвшүүлэх

 • Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, зохион байгуулах
 • Багшийн тогтвортой хөгжлийг хангах, мэдлэг боловсролыг олон улсын түвшинд хүргэх, тасралтгүйгээр бие даан хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлэх
 • Багшийн үр бүтээлтэй ажиллах хөшүүргийг бий болгох, багшлах залгамж халааг дэмжин чадавхижуулах
 • Багшийн хөгжилд оруулсан хөрөнгө оруулалтын өсөлт
 • Багшийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт
 • Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, төсөл хөтөлбөрийн үр дүн

ГУРАВ. СУРГАЛТ СУДАЛГААНЫ ОРЧИН,  ОЮУТНЫ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ

Сургалтын байгууллагын орц болох оюутан төвтэй үйлчилгээг хүргэх нь сургуулийн үндсэн зорилтуудын нэг билээ. Суралцагчдын суралцах орчин нөхцлийг сайжруулах,  тэдэнд хүргэх үйлчилгээний чанар,  хүртээмжийг дээшлүүлэх,  төгсөж буй оюутнуудын хөдөлмөр эрхлэх үйл ажиллагааг дэмжих зэрэг оюутанд чиглэсэн үйлчилгээг чанаржуулах дараах 9 стратегийн зорилтуудыг дэвшүүллээ.

Стратегийн зорилт

Хэрэгжүүлэх арга зам

Хэмжих үзүүлэлт

1.Оюутны хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх

 • Олон улсын жишигт нийцсэн оюутны хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах
 • Мэргэжлийн хөтөлбөрт оюутны хөгжлийн асуудлыг тусгах бодлого баримталж ажиллах
 • Мэргэжлийн хөтөлбөр бүрээр оюутныг хичээлээс гадуур хөгжүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулах хэрэгжүүлэх
 • Хөгжлийн хөтөлбөр шинэчлэлт, хэрэгжилт
 • Мэргэжлийн хөтөлбөр болон оюутны хөгжлийн хөтөлбөрийн уялдаа холбоо
 • Хэрэгжиж буй хөтөлбөрийн тоо / Хөгжлийн хөтөлбөрт хамрагдаж буй оюутны тоо / Сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлан, үр дүн

2.Оюутанд үзүүлэх үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, нэр төрөл, тоог нэмэгдүүлэх

 • Мэдээллийн эх сурвалж, технологийн дэвшлийг ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэх
 • Дугуйлан, секцийн тоог нэмэгдүүлэх
 • Оюутанд зөвлөх үйлчилгээг сайжруулах
 • Эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
 • Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
 • Гадаад хэл сурах боломжийг нэмэгдүүлэх
 • Урлаг, спортоор хичээллэх боломжийг нэмэгдүүлэх
 • Оюутны хөгжилд зориулсан лабораторийн тоо, хүчин чадал, зарцуулсан хөрөнгө оруулалт
 • Дугуйлан секц, хамрагдсан оюутны тоо
 • Оюутны үйлчилгээний ажилтныг сургасан сургалтын тайлан / Оюутны сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн
 • Орон тооны эмч мэргэжилтэн ажиллаж буй байдал
 • Нийгмийн халамжийн хүрээнд авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, үр дүн
 • Мэргэжлийн хөтөлбөрт гадаад хэлийг сонголтоор оруулсан байдал, гадаад хэлний дугуйлангийн тоо
 • Дугуйлан секц, оюутанд чиглэсэн арга хэмжээний тоо

3.Оюутны тэтгэлэг, төсөл хөтөлбөрийн хүртээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх        

 • Оюутны сурах идэвх оролцоог нэмэгдүүлэхүйц сургалтын тэтгэлэгийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
 • Оюутан солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
 • Үндэсний болон олон улсын төсөл хөтөлбөрт оюутнуудыг оролцуулахад дэмжлэг үзүүлэх
 • Тэтгэлэгийн төрөл, тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдсан оюутны тоо
 • Оюутан солилцоонд хамрагдсан оюутны тоо
 • Төсөл хөтөлбөрийн тоо, зарцуулсан хөрөнгө оруулалтын өсөлт

4.Оюутан болон төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, зуучлах

 • Зах зээлд эрэлттэй, ховор мэргэжлийн судалгааг хийж, үр дүнг үйл ажиллагаанд тусган ажиллах тасралтгүй сайжруулалт хийх хэвшүүлэх
 • Төгсөгчдийг ажлын байранд зуучлах үйл ажиллагаа
 • Оюутнуудыг цагийн ажилд хамруулж суралцах хугацаанд нь ажлын чиг баримжаа олгох
 • Оюутанд зөвлөх үйлчилгээний нэгдсэн төлөвлөгөө гаргаж ажиллах
 • Эрэлттэй ховор мэргэжлийн судалгааг тогтмол хийж буй байдал, шинээр нээсэн мэргэжил, суралцуулсан оюутны тоо
 • Ажлын байранд зуучлуулсан оюутны тоо
 • Цагийн ажилд хамрагдсан оюутны тоо
 • Зөвлөх үйлчилгээний нэгдсэн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, оюутны сэтгэл ханамж

5.Сургууль болон төгсөгчдийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, эргэх холбоог сайжруулж хамтран ажиллах

 • Төгсөгчидтэй эргэх холбоог нэмэгдүүлж тэдний үйл ажиллагаанд татан оролцуулах
 • Төгсөгчдийн холбооны ажлыг тогтмолжуулж, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
 • Төгсөгчлдийн нэгдсэн болон салбаруудын төгсөгчдийн холбоог сургуулийн зүгээс дэмжин ажиллаж буй байдал
 • Төгсөгчдийн холбооноос хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүн, тайлан

6.Оюутанд ээлтэй сургалтын орчинг бүрдүүлэх

 • Сургалт судалгааны лабораторийг сайжруулах
 • Оюутнуудад эрүүл мэндийн боловсрол олгох, анхан шатны эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг байх
 • Оюутны дотуур байрыг орчин үеийн жишигт нийцүүлэн тохижуулах, оюутнуудын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн зохион байгуулах
 • Лабораторийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд зарцуулсан хөрөнгө оруулалтын өсөлт
 • Зохион байгуулсан арга хэмжээний үр дүн, хамрагдсан оюутны тоо
 • Стандартын хэрэгжилтийн үр дүн / Оюутны сэтгэл ханамжийн судалгаа

7.Цахим сургалтын орчин, е-хичээлийн төрөл тоог нэмэгдүүлж цахим сургалтын хэрэглээг нэмэгдүүлэх

 • Оюутны үйлчилгээнд мэдээлэл технологийн ашиглалтыг өргөжүүлэх, онлайн болон танхимийн сургалтыг хослуулан хэрэгжүүлэх
 • Интернет сүлжээний орчинг сайжруулах, хурд, хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх
 • Онлайн сургалтын лабораторийг байгуулах, өргөжүүлэхэд хөрөнгө оруулалт
 • Интернетийн хурд, утасгүй интернетийн орчин

1.Мэргэжлийн хөтөлбөрийн болон хичээлийн хөтөлбөрийн агуулга,  бүтцийг тасралтгүй сайжруулдаг  тогтолцоог бий болгож хөгжүүлэх

 • Мэргэжлийн болон хичээлийн хөтөлбөрийн шинэчлэл өөрчлөлтийг олон улсын түвшний судалгаа,  шинжилгээнд суурилан сайжруулах
 • Мэргэжлийн хөтөлбөрийг үр дүнд суурилсан боловсролын арга зүйн дагуу тасралтгүй сайжруулах
 • Магистр, докторын сургалтын хөтөлбөрүүдийг шинэчлэх
 • Суралцахуй болон багшлахуйн үйл ажиллагаанд кредит тогтолцоог бүрэн нэвтрүүлэх
 • Хөтөлбөрийн хороодын тогтвортой үйл ажиллагааг хангах
 • Гадаадын их дээд сургуулиудтай хамтарсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
 • Хичээлийн агуулга,  шинэчлэлт / Хөтөлбөрт өгсөн хөндлөнгийн үнэлгээ
 • Хөтөлбөрт өгсөн өөрийн үнэлгээ
 • Хөтөлбөрөөр төгсөгчийн ажлын байрны судалгаа
 • Тухайн хөтөлбөрөөр элсэгчдийн тоо
 • Хөтөлбөрийн тогтмол сайжруулж, ажил олгогч талын санал, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийг тусгасан байдал
 • Хамтарсан хөтөлбөрөөр суралцагчийн тоо

8.Номын сангийн фонд бүрдүүлэлт, материаллаг баазыг бэхжүүлж, үйлчилгээг багш оюутанд ойртуулах

 • Номын санг өргөтгөж, шинэчлэн орчин үеийн стандартад нийцсэн байр ашиглалтад оруулах боломжийг судлах
 • Номын сангийн үйлчилгээг багш, оюутанд ойртуулж, оюутанд хүртээмжтэй байдлаар зохион байгуулж, хөгжүүлэх
 • Номын фонд баяжилт, түүнд чанарыг анхааран ажиллах
 • Эрдэм шинжилгээний ном, бүтээлийн сан хөмрөгийг нэмэгдүүлэх
 • Цахим номын сан болгож хөгжүүлэх
 • Мэргэжлийн номын хангамжийг сайжруулах, багш оюутныг мэдээллээр хангах эх сурвалжийг нэмэгдүүлэх
 • Зориулалтын байр ашиглалтанд оруулах талаар бодитоор хийгдсэн судалгааны үр дүн
 • Сэтгэл ханамжийн түвшин
 • Зарцуулсан хөрөнгө оруулалт, шинэ номын хэрэглээний давтамж
 • Шинээр нэмэгдсэн бүтээлийн тоо
 • Цахим номын сангийн хэрэглээний түвшин
 • Номын нийт фондод мэргэжлийн номын эзлэх хувь, зарцуулсан санхүүжилтийн өсөлт

9.Оюутны мэргэжлийн дадлага, ур чадварыг сайжруулах анги, танхимыг бий болгох, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх

 • Оюутны лаборатори, судалгаа,  шинжилгээний ажил хийх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх
 • Магистр, докторын сургалтанд ашиглах олон улсын жишигт нийцсэн сургалт, судалгааны лабораторийг байгуулах, судалгааны орчинг бий болгох
 • Практик ур чадварыг сайжруулах хичээл сургалт, дадлагын баазыг бэхжүүлэх
 • Оюутнуудыг багшийн туслах болон сургуулийн зарим нэгжид цагаар ажиллах системийг бий болгох
 • Оюутны лабораторийн хүрэлцээ ашиглалт, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд зарцуулсан хөрөнгө оруулалт
 • Судалгаанд зориулсан програм бүхий судалгаа, шинжилгээний лабораторийн хүртээмж, хөрөнгө оруулалтын өсөлт
 • Сургалт үйлдвэрлэлийн баазын ашиглалт
 • Туслах ажилтан болон цагаар ажилласан оюутны тоо

ДӨРӨВ. УДИРДЛАГА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ

Олон улсын жишгээс үзвэл их сургуулийн удирдлагын үйл ажиллагаа нээлттэй, оролцоонд тулгуурласан, орчин үеийн техник технологийн арга хэлбэр бүхий гүйцэтгэлд суурилсан менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд чиглэж байна.

Иймд сургуулийн удирдлагын үйл ажиллагааг сайжруулах,  өрсөлдөхүйц чадвартай хүний нөөцийн баг хамт олныг бүрдүүлэх,  хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох талаарх дараах 3 стратегийн зорилтуудыг дэвшүүлсэн.

Стратегийн зорилт

Хэрэгжүүлэх арга зам

Хэмжих үзүүлэлт

1.Дотоод үйл ажиллагааны стандартыг бий болгох,  удирдлага, зохион байгуулалтын, үйл ажиллагааг судалгаанд суурилсан их сургуулийн шаардлага, шалгуурт нийцүүлэн сайжруулах

 • Сургуулийн бүтцийн нэгжүүд, тэдгээрт ажиллагсадын гүйцэтгэх ажлын чиг үүргийг үр дүнтэй тодорхойлж ангилах
 • Сургуулийн хэмжээнд мөрдөгдөж буй дүрэм, журмыг шинэчлэн боловсронгуй болгох, чанарын удирдлагын нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж ажиллах
 • Удирдлагын нэгдсэн мэдээллийн системийг нэвтрүүлж, бүх шатны үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хянаж сайжруулахад ашигладаг болох
 • Үйл ажиллагааны бүх түвшинд өөрийн үнэлгээг хэрэгжүүлэн хэвшүүлэх, сайжруулах, үр дүнг тооцох системийг бий болгох
 • Алба хэлтсийн уялдаа холбооны үр өгөөж / ажил үүргийн хуваарь тодорхой, давхцахгүй байгаа байдал
 • Эрх зүйн бичиг баримтын шинэчлэлт, сайжруулалт / Дотоод хяналт шалгалт үнэлгээний тайлан, үр дүн
 • Мэдээллийн системийн хэрэглээ, хэрэглээний түвшин
 • Дүрэм, журмын хэрэгжилтийн үр дүн, стратегийн зорилтын биелэлт

2.Сургуулийн төсөв, санхүүгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх, нээлттэй байдлыг сайжруулах 

 • Төсвийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтыг эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн зорилттой уялдуулан төлөвлөх
 • Төсвийн хуваарилалт болон зарцуулалтад үнэлгээ дүгнэлт хийж ажиллах
 • Сургалтын төлбөрийн хэмжээг бодитоор тооцох системийг хэвшүүлэх
 • Төлөвлөлт, төсөвлөлтөнд гарсан ахиц, дэвшил
 • Төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн дүн шинжилгээний чанар, үр дүн
 • Нэг суралцагчид ногдох зардалын тодорхой байдал

3.Гүйцэтгэлийн үр дүнд суурилсан хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах

 • Удирдлага болон ажилтны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үр дүнг тодорхойлох түлхүүр үзүүлэлт, хэмжигдэхүүнийг боловсруулах, үнэлэх
 • Ажлын үнэлгээний журмыг үр дүнд чиглэсэн агуулгаар шинэчлэн боловсронгуй болгон, мөрдөх
 • Дотоод хүний нөөцийг сургах, хөгжүүлэх, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, урамшуулах, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэх
 • Ажилтнуудын хөгжлийн хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж, хэрэгжүүлэх
 • Алба хэлтэс, багш,  ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн үр дүнгийн үзүүлэлт
 • Ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт
 • Ажилтнуудыг дэмжихэд зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, ажилтнуудын тогтвор суурьшил, сэтгэл ханамж
 • Хөгжлийн хөтөлбөр, журмын шинэчлэлт

ТАВ. НИЙГЭМД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ГАДААД, ДОТООД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ

Нийгэмд чиглэсэн үйлчилгээг бүх талаар хэрэгжүүлж ажиллах нь нийгмийн хариуцлага төдийгүй сургуулийн үндсэн үйл ажиллагааны салшгүй хэсэг юм.

Иймд нийгэмд үйлчлэхэд чиглэгдсэн хөтөлбөрүүдийн уялдаа холбоог сайжруулах, хэрэгжүүлэх арга хэлбэр, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгож, сургуулийн хэмжээнд нэгдсэн төлөвлөгөөтэй ажиллах., гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх стратегийн дараах 5 зорилтыг дэвшүүлж байна.

Стратегийн зорилт

Хэрэгжүүлэх арга зам

Хэмжих үзүүлэлт

1.Нийгэмд чиглэсэн үйлчилгээг хөгжүүлэх

 • Сургуулийн хэмжээнд олон нийтийн ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх
 • Багш, ажиллагсдын нийгэмд чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжих
 • Нийгмийн үйлчилгээний ажил хийсэн багш нарыг үнэлэх үнэлгээний тогтолцоог боловсронгуй болгох
 • Багш,  суралцагч,  ажилтан нарыг сайн дурын үйл  ажиллагаанд татан оролцуулах боломжийг бүрдүүлэх
 • Олон нийт,  төр хувийн хэвшилд үзүүлэх сургалт,  судалгаа, зөвлөх  ажлыг нэмэгдүүлэх, хамтран ажиллах
 • Хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хамрагдсан тоо, үр дүн
 • Нийгэмд чиглэсэн үйл ажиллагааны оролцоо, амжилт
 • Үнэлгээний журмын шинэчлэлт
 • Сургуулийн зүгээс сайн дурын ажлын дэмжин ажиллаж, хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, зарцуулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ
 • Үйлчилгээний нэр төрөл, хүртээмж, сайн дурын хурал, семинар үйл ажиллагааны тоо, хүртээмж

2.Төгсөгч болон олон нийтийн тасралтгүй боловсролыг дэмжсэн танхимийн болон  нээлттэй онлайн сургалтыг бий болгож хөгжүүлэх

 • Олон нийтийн боловсролд чиглэсэн сургалт, үйлчилгээний төрөл зүйлийг нэмэгдүүлж ажиллах
 • Төгсөгчдөд зориулсан сургалт, үйлчилгээг хөгжүүлэх
 • e-сургалтын хэлбэрээр олон нийтэд чиглэсэн мэдээлэл, сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах
 • Үйлчилгээний төрөл зүйл, үр өгөөж
 • Сургалт, үйлчилгээний онцлог шинж
 • Олон нийтэд чиглэсэн сургалт, мэдээллийн хүртээмж

3.Нийгмийн хариуцлага, түншлэлийг өргөжүүлэх

 • Сургуулийн материалаг бааз, нөөц боломжид тулгуурлан нийгэмд чиглэсэн үйл ажиллагааг дангаар болон хамтран үзүүлдэг тогтолцоог хэвшүүлэх
 • Нийгмийн сайн сайхны төлөө зохион байгуулдаг уламжлалт ажлуудын нэр төрлийг нэмэгдүүлж ажиллах
 • Ахмад багш, ажилтанд чиглэсэн халамж үйлчилгээг хэрэгжүүлэх
 • Ажил олгогч болон аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтын ажиллагааг өргөжүүлж ажиллах
 • Төгсөгч болон ивээн тэтгэгчдийн хандив тусламжаар нийгэмд ээлтэй ажил зохион байгуулах
 • Үйлчилгээний нэр төрөл, хүртээмж, хамтран ажилладаг байгууллагын үнэлгээ, сэтгэл ханамж
 • Сайн дурын ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, ахиц
 • Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо, зарцуулсан зардлын өсөлт
 • Хамтран хэрэгжүүлсэн ажил, чанар, үр өгөөж
 • Хандив тусламжийн үр ашиг, гарсан ахиц дэвшил

4.Нийгэм, олон нийтэд сургуулийн үйл ажиллагааг ил тод мэдээлж, харилцан ойлголцол, итгэл үнэмшлийг бэхжүүлэх

 • Сургууль, салбар, нэгжийн үйл ажиллагааг олон нийтэд тогтмол мэдээлдэг тогтолцоог бий болгох
 • Олон нийтийн хандалтыг хэмжиж тодорхойлдог байх
 • Ил тод байдал
 • Хандалт, сэтгэл ханамжийн түвшин

5.Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх

 • Гадаад хамтын ажиллагааны нэгдсэн бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх
 • Дотоод, гадаадын их, дээд сургууль, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвтэй хамтарч ажиллах
 • Хамтын ажиллагаатай гадаадын их, дээд сургуультай шинэчилсэн гэрээ хийх замаар шинэ хөтөлбөр, төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх
 • Бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрийн тоо
 • Хамтарсан хөтөлбөр, төслийн тоо, үр өгөөж
 • Шинээр хийгдсэн гэрээ хэлцэл, хөтөлбөрийн тоо