Дотоод чанарын баталгаажуулалтын үр дүн


Deprecated: Elementor\Scheme_Typography is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Typography instead. in /home/ubedumn/public_html/wp-includes/functions.php on line 5515

Нэгж хичээлийн үнэлгээ

ОУУБИС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилд Дотоод хяналт, хөтөлбөрийн дотоод чанарын баталгаажуулалтын хэлтсээс хэрэгжүүлж буй бакалаврын хөтөлбөрийн НЭГЖ ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ судалгааны нэгдсэн үр дүнг танилцуулж байна. Тус судалгааны нэгдсэн үр дүнг боловсруулахад дараах үнэлгээг ашиглав. Үүнд: 

  • Сэтгэл ханамж өндөр – 4 
  • Сэтгэл ханамжтай – 3 
  • Сэтгэл ханамж дунд – 2 
  • Сэтгэл ханамжгүй – 1 

– Кластер III  1-2 бол сэтгэл ханамж муу

– Кластер II   2-3 бол сэтгэл ханамж дунд

– Кластер I    3-4 бол сэтгэл ханамж сайн

ОУУБИС-ийн НЭГЖ ХИЧЭЭЛИЙН ДУНДАЖ ҮНЭЛГЭЭ кластер I-т харъялагдаж, сэтгэл ханамжийн түвшин 3.439 оноогоор үнэлэгдсэн байна.

2022-2023 оны хичээлийн жилийн I улирал

Бүрэлдэхүүн сургуулийн дундаж үнэлгээ Тэнхимийн дундаж үнэлгээ
Хүмүүлэг, Нийгмийн ухааны сургууль 3.283 Англи хэл 3.345
Гэр бүл, сэтгэл судлал 2.873
Нийгмийн ажил 3.610
Солонгос хэл, соёл 3.423
Солонгос хэлний боловсрол 3.375
Эдийн засаг, Бизнесийн сургууль 3.393 Эдийн засаг 3.575
Бизнес удирдлага 3.348
Аялал жуулчлал 3.396
Хууль зүйн сургууль 3.405 Эрх зүй 3.405
Инженер, Хөдөө аж ахуйн сургууль 3.479 Компьютер мэдээллийн технологи 3.575
Дизайн 3.338
Хөдөө аж ахуй, ой 3.805
Сувилахуйн сургууль 3.635 Сувилахуй 3.635
Сургуулийн дундаж үнэлгээ 3.439