Интерьерийн дизайн

Солонгос хэл IV-хичээл нь солонгос хэлний түвшин тогтоох ТОПИК шалгалтын 1-р шатлалд бэлтгэхэд, Солонгос хэл V-хичээл нь уг шалгалтын 2-р шатлалд бэлтгэхэд чиглэсэн агуулгатай байна.  Англи хэл IV-хичээл нь харилцан ярианы дунд шатны чадварыг, Англи хэл V-хичээл нь дунд шатны бичих чадварыг эзэмшүүлэх агуулгатай байна.

Хавсарга хөтөлбөр нь ОУУБИС-ийн Дизайны тэнхимийн мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутанд зориулагдана. Оюутан өөрийн суралцаж буй чиглэлийн 123 багц цагийн хичээл дээр нэмж бусад мэргэжлийн хичээлүүдээс сонгон суралцахыг зөвшөөрнө.

Байгалийн судалбар дадлагыг хичээлтэй зэрэг биш, 14 хоногийн хугацаатай, мэргэжлийн суурь ба мэргэжлийн хичээлээс 30 хүртэлх багц цаг судалсан тохиолдолд гүйцэтгэнэ. Мэргэжлийн /үйлдвэрлэлийн/ дадлагыг хичээлтэй зэрэг биш, 30 хоногийн хугацаатай, мэргэжлийн суурь ба мэргэжлийн хичээлээс 60 хүртэлх багц цаг судалсан тохиолдолд бие дааж гүйцэтгэнэ.

Хөтөлбөр: Интерьер дизайн Суралцах хугацаа: 4 жил
Хөтөлбөрийн индекс: 021204 Нийт багц цаг: 123
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Элсэгчдийн боловсрол: Бүрэн дунд
ХИЧЭЭЛИЙН КОД ХИЧЭЭЛИЙН НЭР КРЕДИТ ӨМНӨХ ХОЛБОО ЗААХ УЛИРАЛ
Ⅰ. ЕРӨНХИЙ СУУРЬ: 36    
1. Байгалийн ухаан /заавал судлах/ 6    
1 FC101 Байгалийн ухааны үндэс 3   намар
2 FC102 Экологи байгаль хамгаалал 3   хавар
2. Хүмүүнлэгийн ухаан /заавал судлах/ 6    
1 FC103 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3   хавар
2 FC104 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3   намар
3. Нийгмийн ухаан /заавал судлах/ 6    
1 FC105 Дэлхийн улс орнуудын соёл 2   хавар
2 FC106 Манлайлал ба хошуучлал 2   намар
3 FC107 Гэр бүлийн боловсрол 2   намар
4. Иргэний боловсрол /заавал судлах/ 3    
1 FC108 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3   намар
5. Судалгаа, шинжилгээний арга зүй /заавал судлах/ 3    
1 FC109 Судалгааны арга 1   хавар
2 FC110 Мэдээллийн технологийн үндэс 2   намар
6. Яриа, бичгийн ур чадвар /заавал судлах/ 3    
1 FC111 Монгол хэл, бичиг, найруулга зүй 3   хавар
7. Англи хэл, бусад хэл /заавал судлах/ 6    
1 FC112 Солонгос хэл I pass   намар
2 FC113 Солонгос хэл II 2 FC112 хавар
3 FC114 Англи хэл I 2   намар
4 FC115 Англи хэл II 2 FC114 хавар
5 FC116 Англи хэл III pass FC115 намар
  Сонгон судлах:      
1 FC125 Солонгос хэл III 2 FC113 намар
2 FC126 Солонгос хэл IV 2 FC125 хавар
3 FC127 Солонгос хэл V 2 FC126 намар
4 FC130 Англи хэл IV 2 FC116 хавар
5 FC131 Англи хэл V 2 FC130 намар
8. Биеийн тамир, эрүүл ахуй /заавал судлах/ 3    
1 FC117 Биеийн тамир, эрүүл ахуй I 1   намар
2 FC118 Биеийн тамир, эрүүл ахуй II 1 FC117 хавар
3 FC119 Гамшгаас хамгаалах менежмент 1   хавар
Ⅱ. МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ: 32    
  1. Заавал судлах: 28    
1 ED200 Дүрслэх геометр 3   намар
2 ED201 Техникийн зураг зүй 2 ED200 хавар
3 DF201 Хар зураг I 2   намар
4 DF202 Уран зураг I 2   намар
5 DF204 Хар зураг II 2 DF201 хавар
6 DF205 Уран зураг II 2 DF202 хавар
7 DF207 Хар зураг III 2 DF204 намар
8 DF208 Уран зураг III 2 DF205 намар
9 DF209 Пластик анатоми 2 DF204 намар
10 DF212 Урлагийн түүх, онол 2   намар
11 DF213 Дизайны түүх, онол 3 DF212 хавар
12 DF220 Растер график 2 FC110 намар
13 ID203 Архитектурын хийц элемент 2   хавар
  2. Сонгон судлах: 4    
1 DF210 Хар зураг IV 2 DF207 хавар
2 DF211 Уран зураг IV 2 DF208 хавар
3 DF232 Зар сурталчилгааны дизайн 2   намар
4 DF305 Урлагийн гоо зүй 2   намар
5 DF306 Үсгийн урлаг 2 DF303 хавар
6 DF320 Эсгий урлалын дизайн I 2   дурын
7 ID312 Хийцийн туршилт тооцоо II 3 ID300 хавар
Ⅲ. МЭРГЭЖЛИЙН: 53    
  1. Заавал судлах: 49    
1 DE300 Мэргэжлийн англи хэл 2 FC116 хавар
2 DF303 Зохиомж, өнгө судлал 3   намар
3 DF307 Үндэсний урлал 2 DF209 намар
4 DF310 Перспектив сүүдэр 3 ED201 намар
5 DF311 Хүний хүчин зүйл ба эргономик 2   намар
6 DF312 Үйлдвэрлэлийн дизайны материал судлал 3   хавар
7 DF313 Интерьерийн эскиз зураглал 2 DF205 намар
8 ID300 Хийцийн туршилт тооцоо I 2   хавар
9 ID301 Интерьер төсөл I 2 ID203 намар
10 ID303 3D дизайн 2 FC110 намар
11 ID304 Интерьер төсөл II 3 ID301 хавар
12 ID305 Интерьерийн 3D дизайн I 2 ID303 хавар
13 ID306 Интерьерийн 3D дизайн II 2 ID303 хавар
14 ID309 Интерьер төсөл III 3 ID304 намар
15 ID310 Интерьер, экстерьерийн төсөл 3 ID309 хавар
16 ID315 Төслийн судалгааны арга зүй 2 FC109 хавар
17 ID316 Иргэний барилгын интерьер төлөвлөлт 3 ID301 хавар
18 ID317 Үйлдвэрлэлийн барилгын интерьер төлөвлөлт 3 ID316 намар
19 ID319 Интерьерийн физик орчин 2 ID300 намар
20 DM301 Дизайны менежмент 3   хавар
  2. Сонгон судлах: 4    
1 DF314 Керамик эдлэлийн дизайн 3   хавар
2 ID311 Ангийн ажил 1   намар
3 ID302 Төслийн график, макет загварчлал 3 ID301 хавар
4 ID308 CAD/CAM 3 ID303 намар
5 ID313 Тавилгын дизайн 2   намар
6 ID314 Интерьерийн чимэглэл 2   намар
7 ID318 Үзэсгэлэнгийн дизайн 2   хавар
  3. Дадлага: 2    
1 DF206 Байгалийн судалбарын дадлага 1 DF204 намар
2 ID307 Мэргэжлийн дадлага 1 ID306 намар
           
  4. Төгсөлтийн шалгалт, дипломын ажил        
1 ID401 Төгсөлтийн шалгалт, дипломын ажил     дурын
           
  I. ЕРӨНХИЙ СУУРЬ ХИЧЭЭЛ: 36    
  II. МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛ: 32    
  III. МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛ: 53    
  IV. ДАДЛАГА: 2    
  БҮГД КРЕДИТ:   123