Элекрон системийн автоматржуулалт

Оюутан 122 багц цагийн хичээл дээр нэмж өөрийн болон бусад мэргэжлийн хичээлүүдээс сонгон суралцахыг зөвшөөрнө. Солонгос хэл IV -хичээл нь солонгос хэлний түвшин тогтоох ТОПИК шалгалтын 1 -р шатлалд бэлтгэхэд, Солонгос хэл V - хичээл нь уг шалгалтын 2 -р шатлалд бэлтгэхэд чиглэсэн агуулгатай байна. Англи хэл IV - хичээл нь харилцан ярианы дунд шатны чадварыг, Англи хэл V - хичээл нь дунд шатны бичих чадварыг эзэмшүүлэх агуулгатай байна. Болзол хангасан оюутан бусад мэргэжлийн хавсарга хөтөлбөрийг сонгон суралцаж болно.

"Электроник" хичээлийг амжилттай судалсан үед "зохион бүтээх дадлага" -ыг хичээлтэй зэрэг гүйцэтгэнэ. Мэргэжлийн суурь болон мэргэжлийн хичээлээс 90 -ээс доошгүй кредит судалсан үед электрон системийн автоматжуулалтын үйлдвэрлэлийн дадлагыг хичээлтэй зэрэг гүйцэтгэнэ. Оюутан нь сургалтын төлөвлөгөөн дэх хичээлүүдээс "оюутанд санал болгох" төлөвлөгөөний дагуу тухайн улиралд судлах хичээлээ сонгож судална.

Улиралд судлах хичээлийн сонголтыг зөвхөн тэнхимээр батлуулсны дараа хичээл сонголтын системд оруулна.

СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хөтөлбөр: Электрон системийн автоматжуулалт Суралцах хугацаа: 4 жил
Хөтөлбөрийн индекс: 071401 Нийт багц цаг: 122 ба түүнээс дээш
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Элсэгчийн боловсрол: Бүрэн дунд
ХИЧЭЭЛИЙН КОД ХИЧЭЭЛИЙН НЭР КРЕДИТ ӨМНӨХ ХОЛБОО ЗААХ УЛИРАЛ
I. ЕРӨНХИЙ СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД 36    
1. Байгалийн ухаан /заавал судлах/ 6    
1 FC101 Байгалийн ухааны үндэс 3 - намар
2 FC102 Экологи, байгаль хамгаалал 3 - хавар
2. Хүмүүнлэгийн ухаан /заавал судлах/ 6    
1 FC103 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй 3 - хавар
2 FC104 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3 - намар
3. Нийгмийн ухаан /заавал судлах/ 6    
1 FC105 Дэлхийн улс орнуудын соёл 2 - хавар
2 FC106 Манлайлал ба хошуучлал 2 - намар
3 FC107 Гэр бүлийн боловсрол 2   намар
4. Иргэний боловсрол /заавал судлах/ 3    
1 FC108 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3 - намар
5. Судалгаа, шинжилгээний арга зүй /заавал судлах/ 3    
1 FC109 Судалгааны арга 1 - хавар
2 FC110 Мэдээллийн технологийн үндэс 2   намар
6. Яриа, бичгийн ур чадварын заавал судлах хичээл: 3    
1 FC111 Монгол хэл, бичиг, найруулга зүй 3 - хавар
7. Англи хэл, бусад хэлний заавал судлах хичээл: 6    
1 FC112 Солонгос хэл I pass - намар
2 FC113 Солонгос хэл II 2 FC112 хавар
3 FC114 Англи хэл I 2 - намар
4 FC115 Англи хэл II 2 FC114 хавар
5 FC116 Англи хэл III pass FC115 намар
  Сонгон судлах хичээл:      
1 FC125 Солонгос хэл III 2 FC113 намар
2 FC126 Солонгос хэл IV 2 FC125 хавар
3 FC127 Солонгос хэл V 2 FC126 намар
4 FC130 Англи хэл IV 2 FC116 хавар
5 FC131 Англи хэл V 2 FC131 намар
8. Биеийн тамир, эрүүл ахуйн заавал судлах хичээл: 3    
1 FC117 Биеийн тамир, эрүүл ахуй I 1 - намар
2 FC118 Биеийн тамир, эрүүл ахуй II 1 FC117 хавар
3 FC119 Гамшгаас хамгаалах менежмент 1 - хавар
II. МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД 31    
  Заавал судлах хичээл: 25    
1 МТ201 Математик I 3 - намар
2 МТ203 Дискрет бүтэц I 3 - намар
3 SE201 Програмчлалын үндэс 3 - намар
4 SE202 Програмчлалын хэл 3 SE201 хавар
5 IS201 Мэдээллийн системийн үндэс 2 - намар
6 EE201 Электрон системийн удиртгал 3 - намар
7 EE202 Цахилгаан хэлхээний онол 3 EE201 хавар
8 EE203 Электроник 3 EE201 хавар
9 EE204 Мэргэжлийн англи хэл I 2 FC116 хавар
  Сонгон судлах хичээл: 5    
1 МТ202 Математик II 3 МТ201 хавар
1 MT204 Дискрет бүтэц II 3 МТ203 намар
2 MT205 Тооцон бодох математик 3 SE202 намар
3 МТ206 Магадлалын онол математик статистик 3 МТ201 хавар
4 EE211 Физик хэмжигдэхүүнийг мэдрэх элемент 3 EE203 намар
5 EE212 Мэргэжлийн англи хэл II 2 EE204 намар
  Дадлага: 1  
1 EE210 Зохион бүтээх дадлага 1 EE203 намар
III. МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД 55    
  Заавал судлах хичээл: 48    
1 EE301 Тоон ба логик систем 3 МТ203 хавар
2 EE302 Өсгөх байгууламж 3 ЕЕ203 намар
3 EE303 Электрон хэмжил 3 EE203 намар
4 EE304 Электрон төхөөрөмжийн цахилгаан тэжээл 3 ЕЕ203 намар
5 EE305 Микропроцессорын систем 3 EE301 намар
6 EE306 Аналогсхем техник 3 EE302 хавар
7 EE307 Микроконтроллёрын систем 3 EE305 хавар
8 EE308 Оптоэлектроник 3 EE203 хавар
9 EE309 Дохио ба мэдээлэл дамжуулах онол 3 EE301 хавар
10 EE311 Сүлжээний техник 3 EE305 хавар
11 EE312 Компьютерийн архитектур дизайн 3 ЕЕ305 намар
12 EE313 Компьютерийн техникийн програмчлал 3 EE305 намар
13 EE314 Интерфейсийн техник 3 EE305 намар
14 EE315 Микроэлектрон төхөөрөмжийн дизайн 3 EE301 хавар
15 SE308 Компьютерийн зохион байгуулалт, ассемблер 3 SE202 намар
16 EE310 ЭСА-ын төсөл 3 ЕЕ307 хавар
  Сонгон судлах хичээл: 5    
1 EE321 Компьютерийн засвар үйлчилгээ 3 EE312 хавар
2 EE322 Програмчлагддаг логик контроллёр 3 EE301 намар
3 EE323 Автомат удирдлагын онол 3 EE306 намар
4 EE324 Компьютерийн техникийн ашиглалт 2 EE312 хавар
5 EE325 Гадаад байгууламж 3 ЕЕ307 хавар
6 SE327 Үйлдлийн системийн онол 2 SE201 хавар