Компьютерийн програм хангамж

Энэхүү сургалтын төлөвлөгөөг 2016-2017 оны хичээлийн жилийн 1-р ангиас эхлэн мөрдөнө. Оюутан 123 багц цагийн хичээл дээр нэмж өөрийн болон бусад мэргэжлийн хичээлүүдээс сонгон суралцахыг зөвшөөрнө. Мэдээлийн технологийн 3 мэргэжлээр элссэн оюутнуудыг 3-р улирлын төгсгөлд судалсан байгаа хичээлүүдийнх нь дүнгийн үзүүлэлтээр жагсааж, цааш үргэлжлүүлэн суралцах мэргэжлийг нь сонгуулж, хуваарилна.

Болзол хангасан оюутан бусад мэргэжлийн хавсарга хөтөлбөрийг сонгон суралцаж болно. "Програмчлалын хэл" хичээлийг амжилттай судалсан үед "програмчлах дадлага" -ыг хичээлтэй зэрэг гүйцэтгэнэ. Мэргэжлийн суурь болон мэргэжлийн хичээлээс 90 -ээс доошгүй кредит судалсан үед програм хангамжийн дадлагыг хичээлтэй зэрэг гүйцэтгэнэ.

Оюутан нь сургалтын төлөвлөгөөн дэх хичээлүүдээс "оюутанд санал болгох" доорх төлөвлөгөөний дагуу тухайн улиралд судлах хичээлээ сонгож судална. Улиралд судлах хичээлийн сонголтыг тэнхимээр батлуулсны дараа зөвхөн хичээл сонголтын системд оруулна. Солонгос хэл IV -хичээл нь солонгос хэлний түвшин тогтоох ТОПИК шалгалтын 1 -р шатлалд бэлтгэхэд, Солонгос хэл V - хичээл нь уг шалгалтын 2 -р шатлалд бэлтгэхэд чиглэсэн агуулгатай байна.

Англи хэл IV - хичээл нь харилцан ярианы дунд шатны чадварыг, Англи хэл V - хичээл нь дунд шатны бичих чадварыг эзэмшүүлэх агуулгатай байна.

СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хөтөлбөр: Програм хангамж Суралцах хугацаа: 4 жил
Хөтөлбөрийн индекс: 061302 Нийт багц цаг: 122, түүнээс дээш
Боловсролын зэрэг: Бакалавр Элсэгчийн боловсрол: Бүрэн дунд
ХИЧЭЭ-ЛИЙН КОД ХИЧЭЭЛИЙН НЭР КРЕДИТ ӨМНӨХ ХОЛБОО ЗААХ УЛИРАЛ
I. ЕРӨНХИЙ СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД 36    
  Заавал судлах хичээл: 0    
         
1. Байгалийн ухааны заавал судлах хичээл: 6    
1 FC101 Байгалийн ухааны үндэс 3 - намар
2 FC102 Экологи, байгаль хамгаалал 3 - хавар
           
2. Хүмүүнлэгийн ухааны заавал судлах хичээл: 6    
1 FC103 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй 3 - хавар
2 FC104 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3 - намар
           
3. Нийгмийн ухааны заавал судлах хичээл: 6    
1 FC105 Дэлхийн улс орнуудын соёл 2 - хавар
2 FC106 Манлайлал ба хошуучлал 2 - намар
3 FC107 Гэр бүлийн боловсрол 2   намар
           
4. Иргэний боловсролын заавал судлах хичээл: 3    
1 FC108 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3 - намар
           
5. Судалгаа, шинжилгээний арга зүйн заавал судлах хичээл: 3    
1 FC109 Судалгааны арга 1 - хавар
2 FC110 Мэдээллийн технологийн үндэс 2   намар
           
6. Яриа, бичгийн ур чадварын заавал судлах хичээл: 3    
1 FC111 Монгол хэл, бичиг, найруулга зүй 3 - хавар
           
7. Англи хэл, бусад хэлний заавал судлах хичээл: 6    
1 FC112 Солонгос хэл I pass - намар
2 FC113 Солонгос хэл II 2 FC112 хавар
3 FC114 Англи хэл I 2 - намар
4 FC115 Англи хэл II 2 FC114 хавар
5 FC116 Англи хэл III pass FC115 намар
  Сонгон судлах хичээл:      
1 FC125 Солонгос хэл III 2 FC113 намар
2 FC126 Солонгос хэл IV 2 FC125 хавар
3 FC127 Солонгос хэл V 2 FC126 намар
4 FC130 Англи хэл IV 2 FC116 хавар
5 FC131 Англи хэл V 2 FC130 намар
8. Биеийн тамир, эрүүл ахуйн заавал судлах хичээл: 3    
1 FC117 Биеийн тамир, эрүүл ахуй I 1 - намар
2 FC118 Биеийн тамир, эрүүл ахуй II 1 FC117 хавар
3 FC119 Гамшгаас хамгаалах менежмент 1 - хавар
II. МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД 31    
  Заавал судлах хичээл: 22    
1 MT201 Математик I 3 - намар
2 MT203 Дискрет бүтэц I 3 - намар
3 MT204 Дискрет бүтэц II 3 MT203 хавар
4 EE201 Электрон системийн удиртгал 3 - намар
5 IS201 Мэдээллийн системийн үндэс 2 - намар
6 SE201 Програмчлалын үндэс 3 - намар
7 SE202 Програмчлалын хэл 3 SE201 хавар
8 SE203 Мэргэжлийн англи хэл I 2 FC116 хавар
           
  Сонгон судлах хичээл: 8    
1 MT205 Тооцон бодох математик 3 SE202 намар
2 MT206 Магадлалын онол, математик статистик 3 MT201 хавар
3 MT202 Математик II 3 MT201 хавар
4 SE211 Вэбийн үндэс 2 - намар
5 SE212 Мэргэжлийн англи хэл II 2 SE203 намар
           
  Дадлага: 1    
1 SE210 Програмчлах дадлага 1 SE202 намар
           
III. МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД 55    
  Заавал судлах хичээл: 48    
1 IS301 Мэдээллийн нууцлал, хамгаалалт 3 SE311 хавар
2 SE301 Объект хандлагат програмчлал 3 SE202 намар
3 SE302 Өгөгдлийн бүтэц 3 SE202 намар
4 SE303 Объект хандлагат шинжилгээ ба зохиомж 3 SE301 хавар
5 SE304 Холбоост өгөгдлийн сан 3 IS201 хавар
6 SE305 Компьютерийн график програмчлал 3 SE301 хавар
7 SE306 Визуаль програмчлал I 3 SE301 хавар
8 SE307 Визуаль програмчлал II 3 SE306 намар
9 SE308 Компьютерийн зохион байгуулалт, ассемблер 3 SE202 намар
10 SE309 Програм хангамжийн төслийн менежмент 3 SE303 намар
11 SE310 Програм хангамжийн төсөл (ангийн ажил) 3 SE303 хавар
12 SE311 Компьютерийн сүлжээ 3 - намар
13 SE312 Интернэт програмчлал 3 SE304 хавар
14 SE313 Жава технологи 3 SE301 намар
15 SE314 Хиймэл оюуны үндэс 3 MT203 хавар
16 SE315 Системийн програмчлал 3 SE308 хавар
           
  Сонгон судлах хичээл: 5    
1 SE321 Програм хангамжийн зохиомж ба архитектур 3 SE303 намар
2 SE322 Програм хангамжийн шаардлагын шинжилгээ 3 SE303 намар
3 SE323 Сүлжээний орчны програмчлал 3 SE311 хавар
4 SE324 Програм хангамжийн чанарын үнэлгээ 2 SE301 хавар
5 SE325 e-Бизнесийн програм хангамж 3 SE304 намар
6 SE326 Програм хангамжийн тусгай сэдэв 2 SE313 хавар
7 SE327 Үйлдлийн системийн онолын үндэс 2 SE308 хавар
8 EE316 Компьютерийн техникийн үндэс 3 EE201 намар
  Дадлага: 2    
1 SE330 Програм хангамжийн үйлдвэрлэлийн дадлага 2 SE310 намар
IV. ТӨГСӨЛТИЙН ШАЛГАЛТ ДИПЛОМ ХАМГААЛАЛТ: 0    
1 SE340 Төгсөлтийн шалгалт, дипломын ажил 0 SE330 дурын
           
  СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БҮТЭЦ:      
    I. ЕРӨНХИЙ СУУРЬ ХИЧЭЭЛ: 36    
    II. МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛ: 30    
    III. МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛ: 53    
    IV. ДАДЛАГА: 3    
    БҮГД КРЕДИТ: 122    

 

asdf